11 Tcu 66/2009
Datum rozhodnutí: 16.07.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 66/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 16. července 2009 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. G. rozsudkem Obvodního soudu v Mnichově, Spolková republika Německo, ze dne 31. 1. 2008, sp. zn. 842 Ls 231 Js 206451/07, který nabyl právní moci dne 8. 2. 2008, pro trestný čin obzvláště závažného případu krádeže ve spolupachatelství podle §§ 242 I, 243 I věta druhá č. 1 a 25 II německého trestního zákoníku, k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodního soudu v Mnichově ze dne 31. 1. 2008 byl J. G. uznán vinným trestným činem obzvláště závažného případu krádeže ve spolupachatelství a byl odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let. Současně Obvodní soud v Mnichově zrušil úhrnný trest odnětí svobody v trvání jednoho roku uložený mu rozsudkem Obvodního soudu v Drážďanech ze dne 9. 10. 2007, přičemž do trestu zahrnul samostatné tresty odnětí svobody v trvání dvakrát čtyři měsíce a dvakrát sedm měsíců uložené odsouzenému tímtéž rozsudkem.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodního soudu v Mnichově tím, že v blíže nezjistitelné době mezi 2. 2. 2007 20.30 hod a 3. 2. 2007 7.45 hod se spolu s minimálně jedním dalším spolupachatelem vydal do skladových prostor firmy A., H., N. Tam vytrhli na severní straně budovy mříž sklepní šachty z ukotvení, vstoupili do šachty a pomocí neznámého nářadí vypáčili okno, které se tam nacházelo. Poté vnikli do budovy a vypáčili další přístupové dveře v budově, odcizili 30 ks vázání na lyže a 1 040 tenisových, squashových a badmintonových raket v celkové hodnotě 32 000 .

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 8. 7. 2009, pod č. j. 2060/2008 MOT T/7, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený J. G. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně především vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (dopustil se trestné činnosti vloupáním, způsobil přitom škodu, která by v přepočtu na české koruny přesáhla významně hranici značné škody), že již lze tuto jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. července 2009

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch