11 Tcu 66/2007
Datum rozhodnutí: 17.07.2007
Dotčené předpisy:
11 Tcu 66/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 17. července 2007 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Zamítá se návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zaznamenání údajů do evidence Rejstříku trestů o odsouzení občana České republiky Z. S. , rozsudkem Obvodového soudu Chemnitz, Spolková republika Německo, ze dne 1. 2. 2000, sp. zn. 15 Ds 270 Js 36784/99.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 25. června 2007 pod sp. zn. 357/2007-MO-T/6 podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání odsouzení občana České republiky Z. S. , rozsudkem Obvodového soudu Chemnitz, Spolková republika Německo, ze dne 1. 2. 2000, sp. zn. 15 Ds 270 Js 36784/99.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a dospěl k těmto závěrům:

Podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud zjistil, že o zaznamenání údajů o odsouzení Z. S. rozsudkem Obvodového soudu Chemnitz, Spolková republika Německo, ze dne 1. 2. 2000, sp. zn. 15 Ds 270 Js 36784/99, do evidence Rejstříku trestů ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. již dříve pravomocně rozhodl, a to usnesením ze dne 29. května 2002, sp. zn. 11 Tcu 76/2002. Citovaným usnesením bylo návrhu zcela vyhověno, tj. bylo rozhodnuto, že se údaje o odsouzení Z. S. výše uvedeným rozhodnutím Obvodového soudu Chemnitz zaznamenají do evidence Rejstříku trestů.

Nyní byl Nejvyššímu soudu předložen návrh na zaznamenání odsouzení téže osoby shodným rozhodnutím, tedy s nezměněným stavem skutečností rozhodných pro postup podle posledně citovaného zákonného ustanovení.

Za této situace pak Nejvyšší soud musel konstatovat, že bylo-li o zaznamenání odsouzení jmenovaného v dané věci již v plném rozsahu pozitivně rozhodnuto, přezkum naplnění podmínek shora citovaného zákonného ustanovení zde již nepřipadal v úvahu. Opětovné zapsání téhož odsouzení do evidence Rejstříku trestů je za těchto okolností vyloučeno.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky nevyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. července 2007Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík