11 Tcu 66/2000
Datum rozhodnutí: 06.10.2000
Dotčené předpisy:
11 Tcu 66/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu občana Slovenské republiky J. O., který má být vydán Francií k trestnímu stíhání do Slovenské republiky na základě zatýkacího rozkazu Okresního soudu v Liptovském Mikuláši ze dne 23. března 1998 sp. zn. Tp 12/98, a rozhodl v neveřejném zasedání podle § 383c tr. ř., čl. 30 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech (uveřejněna pod č. 209/1993 Sb.) a čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (uveř. pod č. 549/1992 Sb.) t a k t o:

Povoluje se p r ů v o z vydávané osoby J. O. územím České republiky k trestnímu stíhání pro trestné činy podvodu podle § 250 odst. 1, 2, odst. 3 písm. b) a ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 písm. d) trestního zákona Slovenské republiky, jichž se měl dopustit tím, že v letech 1991 - 1992 ve více případech odebíral různé druhy zboží na fakturu, aniž faktury uhradil, a způsobil tak škodu ve výši nejméně 870 000 Kčs, a dne 17. června 1992 v 03.00 hod. řídil osobní motorové vozidlo Renault 9 po státní cestě č. 3 od města T. do obce P. a při vjíždění do obce J. v levotočivé zatáčce nepřizpůsobil rychlost jízdy povaze vozovky, řízení vozidla nezvládl, čímž dostal smyk a s vozidlem narazil do stromu. Při této nehodě utrpěl spolujezdec E. V. zranění s dobou léčení nejméně 7 dní, přičemž bylo zjištěno, že obviněný v době nehody měl v krvi 1,59 promile alkoholu. Po dobu průvozu bude vydávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo na základě čl. 30 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech a čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání o povolení průvozu slovenského státního občana J. O. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci vydání obviněného z Francie do Slovenské republiky k trestnímu stíhání pro trestné činy podvodu podle § 250 odst. 1, 2, odst. 3 písm. b) a ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 201 písm. d) trestního zákona Slovenské republiky, jichž se měl dopustit jednáním popsaným ve výroku tohoto usnesení Na obviněného byl vydán Okresním soudem v Liptovském Mikuláši, Slovenská republika, dne 23. 3. 1998 sp. zn. Tp 12/98 zatýkací rozkaz.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky z hlediska splnění právních podmínek citovaných mezinárodních smluv. Zjistil, že v posuzovaném případě jde o vydání k trestnímu stíhání pro trestné činy, které z hlediska právních řádů Slovenské republiky i České republiky splňují podmínky pro povolení průvozu ve smyslu čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání, ve znění výhrady České republiky. Trestní stíhání není promlčeno ani podle právního řádu České republiky, ani podle právního řádu Slovenské republiky. Osoba, o jejíž vydání jde, není občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu obviněného J. O. za účelem trestního stíhání ve Slovenské republice, Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky vyhověl. Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. října 2000

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík