11 Tcu 65/2015
Datum rozhodnutí: 10.12.2015
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 65/2015-38

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 10. prosince 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky O. V., rozsudkem Soudu první instance v Dinantu, Belgie, ze dne 19. 12. 2012, sp. zn. 1500 12/799, který nabyl právní moci dne 14. 3. 2013, a rozsudkem Soudu první instance v Dinantu, Belgie, ze dne 8. 5. 2013, sp. zn. 557 13/281, který nabyl právní moci dne 10. 7. 2013, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Soudu v Dinantu ze dne 19. 12. 2012 byl O. V. uznán vinným trestným činem krádeže s použitím násilí a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání patnácti měsíců.
Výše uvedeným rozsudkem Soudu v Dinantu ze dne 8. 5. 2013 byl O. V. uznán vinným trestným činem krádeže s použitím násilí a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku.
Trestné činnosti, kterou byl uznán vinným rozsudkem Soudu v Dinantu ze dne 19. 12. 2012, se odsouzený dopustil podle zjištění tohoto soudu tím, že dne 30. 3. 2012 v Dinantu s použitím násilí a výhrůžek odcizil částku zhruba 1000 k újmě pana J. P., a to za účasti jednoho nebo více spolupachatelů a s použitím kuličkové pistole.
Trestné činnosti, kterou byl uznán vinným rozsudkem Soudu v Dinantu ze dne 8. 5. 2013, se odsouzený dopustil podle zjištění tohoto soudu tím, že
1. dne 2. 11. 2012 v D. s použitím násilí a výhrůžek odcizil hotovost a několik balíčků cigaret v neurčité celkové hodnotě k újmě pana J. P., při činu použil nebo ukázal zbraně nebo předměty, které je připomínají, nebo předstíral, že je ozbrojen,
2. mezi 26. a 29. 10. 2012 za pomoci vloupání, vloupání oknem nebo paklíče odcizil čelní panel autorádia, schránku s šesti kompaktními disky, mobilní telefon zn. Nokia a přívěsek v neurčité celkové hodnotě k újmě pana V. V. E.,
3. dne 19. 10. 2012 v D. s dalším spolupachatelem odcizili tři lahve whisky zn. Johnny Walker v celkové hodnotě 37,95 , k újmě společnosti SA DELHAIZE,
4. dne 25. 10. 2012 v D. s dalším spolupachatelem odcizili zejména kosmetické výrobky v neurčité celkové hodnotě, k újmě společnosti SA MATCH.
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).
Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona. Podle tohoto ustanovení Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.
Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin loupeže podle § 173 tr. zákoníku, trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.
V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně osobní svobody a majetku. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně, s dalším spolupachatelem), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.
Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. prosince 2015


JUDr. Karel Hasch
předseda senátu