11 Tcu 65/2002
Datum rozhodnutí: 22.03.2002
Dotčené předpisy:
11 Tcu 65/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu M. S., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 22. března 2002 podle § 383c tr. ř., čl. 30 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech (uveřejněna pod č. 209/1993 Sb.) a čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (uveř. pod č. 549/1992 Sb.) t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z vydávané osoby M. S., územím České republiky, pro účely trestního stíhání ve Slovenské republice, pro trestné činy zpronevěry podle § 248 odst. 1, 4, podvodu podle § 250 odst. 1, 2, podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) a neoprávněného užívání cizího motorového vozidla podle § 249a odst. 1, 2 trestního zákona Slovenské republiky. Uvedených trestných činů se měl dopustit tím, že

1. jako soukromý podnikatel a majitel firmy K. se sídlem v B., podnikající na základě živnostenského listu, vydaného Obvodním úřadem Košice-venkov dne 7. 8. 1992, na základě vlastní žádosti ze dne 12. 7. 1994 uzavřel s Okresním úřadem práce Košice-venkov dohodu o vytvoření společensky účelových pracovních míst ve smyslu vyhlášky č. 210/1994 Zb. a o poskytnutí návratné účelové dotace ve výši 1 300 000 Sk, kterou převzal dne 29. 9. 1994 s podmínkou zaměstnávat 13 pracovníků evidovaných jako nezaměstnané na úřadě práce po dobu nejméně 4 roků, získané finanční prostředky nepoužil na určený účel ve smyslu dohody a podnikatelského záměru, ale přisvojil si je ke škodě Okresního úřadu práce Košice-venkov,

2. dne 10. 2. 1994 v K., pod záminkou vyřizování úvěru v I. bance K., si od M. F. půjčil částku 200 000 Sk s tím, že mu ji vrátí do 15. 6. 1999, kdy bude mít vyřízen úvěr, tento si však nevyřizoval, čímž poškozeného uvedl v omyl a způsobil mu tak škodu nikoli nepatrnou tím, že tyto peníze doposud nevrátil,

3. jako soukromý podnikatel a majitel firmy K. se sídlem v B., okres K.-v., podnikající na základě živnostenského listu vydaného dne 7. 8. 1992 Obvodním úřadem Košice-venkov, pod záminkou, že je jako podnikatel ve stadiu řešení poskytnutí úvěru pro svoji firmu, vylákal zboží a peněžní částky v hotovosti, které se zavázal vyrovnat po poskytnutí úvěru, a to:

- v měsíci červnu 1992 v N. M. od soukromého podnikatele R. B. dodávku řeziva v hodnotě 426.009,- Sk, kterou měl uhradit do konce měsíce června 1992, což potvrdil i písemně, uvedenou částku dosud neuhradil i přes písemné čestné prohlášení a vymáhání pohledávky zmařil odstěhováním se z místa bydliště na neznámé místo a zrušením svého živnostenského oprávnění,

- v měsíci květnu 1993 v K. od soukromého podnikatele Mi. K. dodávku řeziva v hodnotě 485.985,60 Sk, kterou měl uhradit do 25. 5. 1993, což potvrdil i písemně, uvedenou částku dosud neuhradil i přes své čestné prohlášení a vymáhání pohledávky zmařil odstěhováním se z místa bydliště na neznámé místo a zrušením svého živnostenského oprávnění poté, co byl vydán právoplatný rozkaz Okresního soudu Košice-venkov na úhradu pohledávky,

- dne 18. 3. 1994 ve V. od A. J. finanční částku ve výši 65.000,- Sk, kterou měl uhradit do listopadu 1994, uvedenou částku však doposud neuhradil i přes písemný příslib a vymáhání pohledávky zmařil odstěhováním se z místa bydliště na neznámé místo a zrušením svého živnostenského oprávnění,

- dne 21. 3. 1994 v B. od P. K. soukromého podnikatele finanční částku ve výši 200.000,- Sk, kterou měl uhradit do 21. 5. 1994, což potvrdil i písemně, uvedenou částku doposud neuhradil i přes četné výzvy a vymáhání pohledávky zmařil odstěhováním se z místa bydliště na neznámé místo a zrušením svého živnostenského oprávnění,

- v červnu 1994 v M. n. B. od H. L. finanční částku ve výši 50.000,- Sk, kterou měl uhradit do 30. 6. 1994, což potvrdil písemně, uvedenou částku doposud neuhradil i přes četné výzvy a vymáhání pohledávky zmařil odstěhováním se z místa bydliště na neznámé místo a zrušením svého živnostenského oprávnění,

4. dne 28. 7. 1995 v K. si na základě smlouvy o půjčce vypůjčil v půjčovně automobilů H. C. osobní motorové vozidlo zn. Favorit 135 L, v hodnotě 150.000,- Sk, a to do 6. 8. 1995, kdy jej měl vrátit, od té doby uvedené vozidlo, které mu bylo svěřeno, přechodně užívá.

Po dobu průvozu bude vydávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo na základě čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání o povolení průvozu státního občana Slovenské republiky M. S. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci vydání jmenovaného z Italské republiky k trestnímu stíhání pro trestné činy uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí. Na obviněného M. S. byl vydán Okresním soudem Košice - okolí dne 25. 1. 2001 pod sp. zn. Ntv 3/01 zatýkací rozkaz.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky z hlediska splnění právních podmínek (v záhlaví tohoto rozhodnutí citovaných) mezinárodních smluv. Zjistil, že v posuzovaném případě jde o vydání pro trestné činy, které z hlediska právních řádů Slovenské republiky i České repbliky splňují podmínky pro povolení průvozu ve smyslu čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání, ve znění výhrady České republiky. Trestní stíhání není promlčeno podle právního řádu Slovenské republiky ani podle právního řádu České republiky. Osoba, o jejíž vydání jde, není občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu obviněného M. S. za účelem trestního stíhání ve Slovenské republice, Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky vyhověl. Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. března 2002

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch