11 Tcu 65/2000
Datum rozhodnutí: 13.10.2000
Dotčené předpisy:
11 Tcu 65/2000

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Hasche a soudců JUDr. Antonína Draštíka a JUDr. Stanislava Rizmana ve veřejném zasedání konaném dne 13. října 2000 projednal návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na uznání rozsudku soudu Slovenské republiky a rozhodl t a k t o :

Podle § 384a tr. ř., v trestní věci odsouzeného L. G., státního občana České republiky, s e u z n á v á na území České republiky rozsudek Okresního soudu v Humenném, Slovenská republika, ze dne 18. května 1995 sp. zn. 2 T 9/95.O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Okresního soudu v Humenném, Slovenská republika, ze dne 18. května 1995 sp. zn. 2 T 9/95 byl L. G. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 trestního zákona Slovenské republiky.

Byl mu za to uložen trest odnětí svobody v trvání dvaceti měsíců. Stalo se tak na základě zjištění, že dne 31. října v 16.30 hod. řídil nákladní motorové vozidlo zn. Liaz 110 SPZ FHA 53-29 s přívěsem po cestě druhé třídy č. 558 směrem od obce Z. do H., kde na křižovatce cest H.-S.-V. nedal přednost v jízdě protijedoucímu řidiči T. G., který řídil osobní motorové vozidlo zn. VAZ 2101 SPZ MI 93-10, který jel po hlavní cestě č. 74 ve směru od H. do S., čímž došlo k čelní srážce obou vozidel, při které řidič T. G. utrpěl zranění, a to roztrhnutí břišní aorty s následným masivním krvácením do břišní dutiny a další mnohačetná poranění, kterým krátce po převozu do nemocnice v Humenném podlehl.

V současné době odsouzený L. G. vykonává trest odnětí svobody ve Věznici Leopoldov ve Slovenské republice s tím, že podle vyjádření orgánů Slovenské republiky má být výkon trestu ukončen dne 23. 11. 2001.

Odsouzený projevil zájem ve svých žádostech doručených Ministerstvu spravedlnosti Slovenské republiky ve dnech 14. 4., 26. 4. a 29. 6. 2000 o předání k výkonu trestu do České republiky.

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky přípisem ze dne 6. 9. 2000 č. 6344/98-8105 požádalo podle čl. 31 Smlouvy mezi Slovenskou republikou a Českou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech uveřejněné pod č. 209/1993 Sb. a Úmluvy o předávání odsouzených osob uveřejněné pod č. 553/1992 Sb. Ministerstvo spravedlnosti České republiky o sdělení, zda Česká republika převezme výkon trestu odnětí svobody v této trestní věci.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky předložilo proto dne 25. 9. 2000 tuto věc Nejvyššímu soudu České republiky s návrhem, aby podle § 384a tr. ř. a podle shora uvedených mezinárodních smluv o právní pomoci rozsudek Okresního soudu v Humenném, Slovenská republika, ze dne 18. května 1995 sp. zn. 2 T 9/95 uznal na území České republiky.

Nejvyšší soud České republiky přezkoumal předloženou trestní věc a shledal, že právní podmínky pro uznání rozsudku Slovenské republiky jsou v této věci splněny tak, jak jsou stanoveny v uvedených mezinárodních smlouvách.

L. G. je podle potvrzení Okresního úřadu v Mělníku ze dne 18. 9. 2000 občanem České republiky, který prohlášením sepsaným ve výkonu trestu dne 1. 8. 2000 udělil souhlas s předáním, přičemž je odsouzen za trestný čin, který je trestný i podle právního řádu České republiky (trestný čin ublížení na zdraví podle § 224 odst. 1, 2 tr. zák.), a zbytek trestu odnětí svobody, který je třeba ještě vykonat, převyšuje dobu šesti měsíců.

Ze shora uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, že se návrhu na uznání cizozemského rozsudku vyhovuje.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku není žádný opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. října 2000

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch