11 Tcu 64/2009
Datum rozhodnutí: 09.07.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 64/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Maďarska o povolení průvozu odsouzeného S. B. a rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9. července 2009 podle §§ 423 a 424 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz odsouzeného S. B. územím České republiky z Běloruska do Maďarska pro účely předání jmenovaného k výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří let a čtyř měsíců, resp. jeho zbývající části v trvání dvou let, deseti měsíců a 25 dnů, uloženého mu rozhodnutím Městského soudu v Kőszeg, Maďarsko, ze dne 18. 1. 2005, sp. zn. 4.B.52/2004/87, ve spojení s rozsudkem Župního soudu župy Vas jako soudu druhého stupně ze dne 15. 6. 2005, sp. zn. Bf.146/2005/14.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Maďarska požádalo dne 7. 7. 2009, č. j. IRM/NEFO/2306-23/2009, na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu moldavského občana S. B. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Běloruska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání tří let a čtyř měsíců, resp. jeho zbývající části v trvání dvou let, deseti měsíců a 25 dnů, který mu byl uložen rozhodnutím Městského soudu v Kőszeg, Maďarsko, ze dne 18. 1. 2005, sp. zn. 4.B.52/2004/87, ve spojení s rozsudkem Župního soudu župy Vas jako soudu druhého stupně ze dne 15. 6. 2005, sp. zn. Bf.146/2005/14, za trestné činy pašování osob podle § 218 odst. 1, 3 písm. c) a § 137 bod 8) maďarského trestního zákoníku, který spáchal jako člen zločinecké organizace (ad I.), padělání veřejné listiny podle § 274 odst. 1 bod b), odst. 2 maďarského trestního zákoníku (ad II.) a uprchnutí vězně podle § 245 odst. 1 maďarského trestního zákoníku (ad III).

Těchto trestných činů se dopustil tím, že

I.jako člen zločinecké organizace spolu se svými druhy dne 8. 9. 2003, 16. 10. 2003 a 14. 11. 2003 napomohl celkem 24 osobám k ilegálnímu přechodu hranic do Rakouska,

II. po jeho zadržení byl u něj nalezen padělaný soukromý rumunský pas, v němž se nacházela fotografie odsouzeného, ale zněl na jméno jiné osoby, a padělány byly i otisky razítek,

III. odsouzený byl ve vyšetřovací vazbě v Ústavu výkonu trestu župy Vas. Dne 15. 4. 2004, poté, co se dostavil k seznámení se spisem, uprchl, vyprostiv si ruce z pout, z motorového vozidla pohraniční stráže a vzdálil se na neznámé místo.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Maďarska z hlediska splnění právních podmínek vyžadovaných vnitrostátní úpravou, to znamená § 423 tr. ř., který byl aplikován ve smyslu § 424 tr. ř. obdobně a za současného analogického použití § 422 tr. ř., neboť se jedná o případ průvozu osoby z třetího státu do členského státu Evropské unie, na který dopadá čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, jenž je pak do české právní úpravy implementován právě § 422 tr. ř., tedy je nutno analogicky aplikovat toto ustanovení. Dále Nejvyšší soud zjistil z výpisu z centrální evidence obyvatel, že předávaná osoba není občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného S. B. územím České republiky pro účely výkonu trestu v Maďarsku, vyhověl Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Maďarska.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. července 2009

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch