11 Tcu 63/2015
Datum rozhodnutí: 27.10.2015
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 63/2015-19

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 27. října 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky J. E. podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení J. E. rozsudkem Obvodního soudu v Schwäbisch Gmünd ze dne 27. 3. 2014, sp. zn. 1 Ls 14 Js 18331/13, kterým byl uznán vinným ze spáchání trestného činu navádění k trestnému činu dovozu omamných a psychotropních látek v množství větším než malém v souběhu s nedovoleným obchodováním s omamnými a psychotropními látkami v množství větším než malém podle § 30 odst. 1 č. 4 zákona o omamných a psychotropních látkách, § 26 německého tr. zákoníku v souběhu s § 29a odst. 1 č. 2 zákona o omamných a psychotropních látkách, za které mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let a 6 (šesti) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.
Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodního soudu v Schwäbisch Gmünd ze dne 27. 3. 2014, sp. zn. 1 Ls 14 Js 18331/13, který nabyl právní moci dne 4. 4. 2014, byl J. E. uznán vinným ze spáchání níže uvedených skutků a následně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let a 6 (šesti) měsíců.

Podle skutkových zjištění tohoto soudu bylo zjištěno, že:
1. ods. E. byl v říjnu požádán odděleně stíhaným J. W. o obstarání marihuany. Na základě toho objednal u drogového dealera J. B. nejméně 700 gramů marihuany a ten mu ji dne 31. 10. 2013 přivezl a prodal za cenu 4,80 EUR za gram. Poté informoval J. W., který si marihuanu vyzvedl a zaplatil za ni částku 4.200,- EUR. Obsah účinné látky THC byla 10,79 %.
2. poté na základě další objednávky J. W. objednal ods. E. u J. B. další marihuanu v množství nejméně 1,5 kg marihuany a ten mu v období mezi 31. 10. 2013 a 3. 11.2013 předal vyřízenou objednávku v jeho bytě a prodal mu ji za 4,80 EUR za gram. Dne 3. 11. 2013 přišel odděleně stíhaný J. W. do bytu ods. E. a zaplatil mu za marihuanu částku 10.000,- EUR, tedy 6,- EUR za gram. Obsah účinné látky THC byla stanovena nejméně 13,76%.
3. Dne 3. 11. 2013 ods. E. obdržel od J. W. 10.000,- EUR, zůstal J. W. dlužen ještě další dodávku marihuany. Proto objednal u J. B. znovu nejméně 1,5 kg marihuany, kterou mu 7. nebo 8.11.2013 dodal v jeho bytě u D. Při prohlídce bytu bylo zajištěno 1,3 kg marihuany s obsahem účinné látky THC 14,61%.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-395/2014-MOT-T/11 ze dne 18. 8. 2015 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 20. 8. 2015. Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený J. E. je občan České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutků, vykazujícího znaky trestného činu i podle právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Závažnost předmětné trestné činnosti spočívá v opakovaném zprostředkování dodávky, nákupu a následném prodeji významného množství marihuany. S tím koresponduje druh i výměra uloženého trestu odnětí svobody, který je zcela ve shodě s českou právní úpravou. Protože byly splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení J. E. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 27. října 2015 JUDr. Stanislav Rizman předseda senátu