11 Tcu 63/2011
Datum rozhodnutí: 29.03.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 63/2011-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 29. 3. 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky S. R. , rozsudkem Zemského soudu Eisenstadt, Rakouská republika, ze dne 28. 1. 2009, sp. zn. 26 Hv 86/08 h 20, pro spáchání trestného činu výdělečné krádeže vloupáním, podle ust. §§ 127, 129 bod 1, 130 druhá věta rakouského trestního zákoníku, v důsledku čehož byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání 20 (dvaceti) měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem rakouského Zemského soudu Einsenstadt byl S. R. uznán vinným ze spáchání trestného činu výdělečné krádeže vloupáním, podle výše uvedených ustanovení rakouského trestního zákona a v důsledku toho byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání 20 (dvaceti) měsíců. Podle zjištění soudu se odsouzený uvedené trestné činnosti dopustil tím, že:
dne 17. 9. 2008 jel obžalovaný se svým vozem do Z. , s sebou vezl svou životní partnerku. Když vozem dojel k domu sportovního klubu Z. , pověřil svou partnerku tím, aby dávala pozor, kdyby někdo šel a nenechal se od ní odradit, aby následující plánovanou krádež nepáchal. Poté se vydal směrem ke kantýně sportovního klubu Z. , vzal kámen a rozbil jím zadní okno kantýny. Ačkoliv hned spustil alarm, vyšplhal ještě oknem dovnitř do prostoru a zde sebral různé sladkosti a jedno balení kávy v celkové hodnotě 70,- EUR do přineseného batohu, pak tento prostor opustil a autem odjel do Maďarska.
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem ze dne 9. 3. 2011, pod sp. zn. 1284/2009-MOT-T/7, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 14. 3. 2011.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týkají činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutné uvést, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že jsou splněny všechny podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona, neboť odsouzený S. R. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a toto odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Pokud jde o druh uděleného trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen trest odnětí svobody ve výměře 20 měsíců. Z výše uvedeného plyne, že jsou splněny všechny podmínky pro zápis odsouzení S. R. ve výroku uvedeným rozsudkem rakouského soudu do evidence Rejstříku trestů, a to jak s ohledem na charakter jednání za které byl odsouzen, tak i s ohledem na druh trestu, který mu byl uložen (nepodmíněný trest odnětí svobody) a rovněž tak i vzhledem k výměře tohoto trestu.
Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. března 2011


Předseda senátu : JUDr. Stanislav Rizman