11 Tcu 63/2010
Datum rozhodnutí: 29.07.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 63/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Slovenské republiky o povolení průvozu M. P. , a rozhodl v neveřejném zasedání dne 29. července 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby M. P. , územím České republiky ze Spolkové republiky Německo do Slovenské republiky pro účely trestního stíhání pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 348 odst. 1 písm. d) trestního zákona Slovenské republiky.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :
Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo dne 27. července 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu slovenského státního občana M. P. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného ze Spolkové republiky Německo do Slovenské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 20. května 2010 Okresním soudem Prievidza, Slovenská republika, k trestnímu stíhání pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 348 odst. 1 písm. d) trestního zákona Slovenské republiky, za který předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání dvou roků, a to dne 3. srpna 2010 leteckou cestou s přistáním v P.

Uvedené trestné činnosti se měla předávaný dopustit v podstatě tím, že dne 8. května 2009 v 16.10 hod, poté co požil alkoholické nápoje a hladina alkoholu v jeho krvi byla v té době 0,47mg/l, řídil po ulici M. v H., okres P., Slovenská republika, motocykl tovární značky JAMAHA XT-600, a to přesto, že mu rozhodnutím Okresního ředitelství Policejního sboru Prievidza, Okresního dopravního inspektorátu Prievidza, ze dne 5. března 2009, sp. zn. ORP-166/DI-K-2009, které téhož dne nabylo právní moci, byl uložen trest zákazu činnosti řízení všech motorových vozidel na dobu dvanácti měsíců.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Spolkové republiky Německo do Slovenské republiky za účelem trestního stíhání ve Slovenské republice. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného M. P. územím České republiky pro účely jeho trestního stíhání ve Slovenské republice, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Slovenské republiky vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 29. července 2010
Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík