11 Tcu 62/2013
Datum rozhodnutí: 28.05.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 62/2013-10

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud projednal dne 28. května 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky J. N. , na základě dohody uzavřené s Krajskou prokuraturou Haskovo, schválené usnesením Krajského soudu v Haskově, Bulharská republika, ze dne 12. 7. 2012, č. 130, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným usnesením Krajského soudu v Haskově byl J. N. na základě dohody uzavřené s Krajskou prokuraturou Haskovo uznán vinným trestným činem podle čl. 242 odst. II ř. 1 v souv. s čl. 20 odst. II NK a čl. 354a odst. I ř. 1 v souv. s čl. 20 odst. II NK bulharského trestního zákona a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a čtyř měsíců.
Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil tím, že dne 13. 4. 2011 na území Bulharské republiky na cestě od GKPP K. (hraniční přechod K.) do D., za spoluúčasti L. B., jako spolupachatel bez příslušného povolení převezl přes hranici do země a držel s cílem distribuce vysoce rizikové narkotické prostředky (bílý prášek v. 37.8145 g s obsahem amfetaminu 0,4%, metamfetaminu 34,3% a 34,9% a makovou slámu s v. 73,12 g o obsahu morfinu 0,7% a kodeinu 0,2%, vše v celkové hodnotě 1.107,99 leva a rozšířil vysoce rizikové narkotické prostředky (bílý prášek v. 7.4168 g s obsahem amfetaminu 0,4%, metamfetaminu 34,3% v hodnotě 222,50 leva).
Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).
Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.
Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.
Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený J. N. je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.
V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně před možným nebezpečím vyplývajícím z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Jednal přitom v takovém rozsahu (především se dopustil trestné činnosti s dalším spolupachatelem), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.
Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. května 2013

Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch