11 Tcu 60/2010
Datum rozhodnutí: 21.07.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 60/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Maďarské republiky o povolení průvozu B. S . a rozhodl v neveřejném zasedání dne 21. července 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby B. S. , státní občanky Litevské republiky, územím České republiky z Litevské republiky do Maďarské republiky pro účely trestního stíhání pro trestný čin padělání měny podle § 304 trestního zákona Maďarské republiky.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :
Ministerstvo spravedlnosti Maďarské republiky požádalo dne 16. července 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu litevské státní občanky B. S. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované z Litevské republiky do Maďarské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 26. června 2009 Obvodovým soudem v Zalaegerszeg, Maďarská republika, k trestnímu stíhání za trestný čin padělání měny podle § 304 trestního zákona Maďarské republiky, jehož se měla předávaná dopustit tím, že dne 29. září 2005 na recepci hotelu A. B. o. Z. W. H. K. zaplatila padělanou bankovkou v nominální hodnotě 500 EUR. Průvoz se má uskutečnit dne 26. července 2010 leteckou cestou s přistáním v Praze.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Maďarské republiky z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Litevské republiky do Maďarské republiky pro účely trestního stíhání v Maďarské republice. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státní občankou České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávané územím České republiky pro účely trestního stíhání v Maďarské republice, tak Nejvyšší soud České republiky předmětné žádosti vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. července 2010


Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík