11 Tcu 6/2013
Datum rozhodnutí: 14.03.2013
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 6/2013-8

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 14. března 2013 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. J. rozsudkem Okresního soudu v Rijece, Chorvatská republika, ze dne 10. 12. 2009, sp. zn. Ksm-143/09, který nabyl právní moci dne 19. 5. 2010, a to pro trestný čin proti pohlavní svobodě a mravům zneužití dětí nebo mladistvých pro pornografii podle čl. 196 odst. 1 chorvatského trestního zákona, k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců.

O d ů v o d n ě n í :


Výše uvedeným rozsudkem Okresního soudu v Rijece ze dne 10. 12. 2009 byl J. J. uznán vinným trestným činem proti pohlavní svobodě a mravům zneužití dětí nebo mladistvých pro pornografii a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Okresního soudu v Rijece tím, že v době od 4. do 6. 7. 2009 v obci B., na pláži Z. za účelem pořízení snímků s pornografickou tématikou pomocí digitálního fotoaparátu zn. Panasonic DMC-TZ 2 vyfotil 37 neznámých dívek a 3 neznámé chlapce ve věku dva až osm let, kteří se koupali na uvedené pláži, při tom se soustředil na jejich nahá těla, pohlavní orgány a hýždě, přičemž pořídil celkem 1877 takových snímků, které uložil na tři paměťové karty zn. Ingston, Opiumex a Intenso.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení chorvatským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky soudem jiného než členského státu Evropské unie, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 5 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený J. J. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně mravního vývoje dětí ochraně dětí před sexuálním zneužíváním. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména pokud jde o počet vytvořených snímků), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. března 2013

Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch