11 Tcu 6/2012
Datum rozhodnutí: 27.01.2012
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 6/2012 - 17

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rumunska o povolení průvozu C. V. M. , a rozhodl v neveřejném zasedání dne 27. ledna 2012 podle § 422 tr. ř.
t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby C. V. M. , územím České republiky z Republiky Slovinsko do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, osmi měsíců a patnácti dnů, jenž mu zbývá vykonat z trestu, uloženého mu ve věci sp. zn. 4268/314/2007 rozsudkem Soudu prvního stupně v Suceava, Rumunsko, ze dne 7. února 2008, č. 59, ve spojení s rozhodnutím Odvolacího soudu v Suceava, Rumunsko, ze dne 13. října 2008, č. 298.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.


O d ů v o d n ě n í :

Rumunsko požádalo 24. ledna 2012 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu rumunského státního občana C. V. M. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Republiky Slovinsko do Rumunska na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 7. srpna 2009 Soudem prvního stupně v Suceava, Rumunsko, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, osmi měsíců a patnácti dnů, který předávanému zbývá vykonat z trestu uloženého mu rozsudkem výše uvedeného soudu ze dne 7. února 2008, č. 59, ve spojení s rozhodnutím Odvolacího soudu v Suceava, Rumunsko, ze dne 13. října 2008, č. 298, po započtení trestu z rozsudku Soudu prvního stupně v Suceava, Rumunsko ze dne 14. června 2006, č. 807/06, k němuž došlo rozhodnutím Soudu prvního stupně v Suceava, Rumunsko, ve věci sp. zn. 6849/314/2008, ze dne 20. února 2009, č. 69, ve spojení s rozhodnutím Odvolacího soudu v Suceava, Rumunsko, ze dne 15. května 2009, č. 231, a to pro trestný čin krádeže podle čl. 208 odst. 1, 37 písm. a), 33 písm. a), 34 písm. b) a čl. 83 trestního zákona Rumunska. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný dopustit v podstatě tím, že se dne 10. května 2006 okolo 7 až 7.30 hod v bytě poškozené S. A. v obci P., Rumunsko, zmocnil na stole ležícího mobilního telefonu značky LG v hodnotě 400,- EUR.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Republiky Slovinsko do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaný není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného C. V. M. územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Rumunsku, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Rumunska vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. ledna 2012

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík