11 Tcu 6/2011
Datum rozhodnutí: 12.01.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 6/2011-68

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Rakouské republiky o povolení průvozu M. K. , a rozhodl v neveřejném zasedání dne 12. ledna 2011 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby M. K., státního občana Polské republiky, územím České republiky z Polské republiky do Rakouské republiky pro účely trestního stíhání pro trestný čin krádeže spáchaný v organizované skupině podle § 127, § 128 odst. 2, § 129 odst. 1 a 2, § 130 trestního zákona Rakouské republiky, pro trestný čin zatajení listiny podle § 229 odst. 1 trestního zákona Rakouské republiky a pro trestný čin poškozování majetku podle § 125 trestního zákona Rakouské republiky.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :
Ministerstvo spravedlnosti Rakouské republiky požádalo dne 12. ledna 2011 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu polského státního občana M. K. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Polské republiky do Rakouské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 3. května 2010 Státním zastupitelstvím v Eisenstadtu, Rakouská republika, k trestnímu stíhání pro trestný čin krádeže spáchaný v organizované skupině podle § 127, § 128 odst. 2, § 129 odst. 1 a 2, § 130 trestního zákona Rakouské republiky, pro trestný čin zatajení listiny podle § 229 odst. 1 trestního zákona Rakouské republiky a pro trestný čin poškozování majetku podle § 125 trestního zákona Rakouské republiky, za které předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání deseti let, a to dne 13. ledna 2011 pozemní cestou.

Předávaný se měl trestné činnosti dopustit v podstatě tím, že:
- dne 25. srpna 2009 ve V., Rakouská republika, společně s osobami jménem P. C. a S. S., odcizil osobní motorová vozidla značky Dodge přibližně v hodnotě 42.425 EUR a 34.134 EUR a osobní motorové vozidlo značky Jeep přibližně v hodnotě 27.000 EUR, tak, že předtím vnikl do trezoru, kde byly uloženy klíčky těchto vozidel, dále se stejným způsobem pokusil o odcizení osobního motorového vozidla Jeep Wrangler a k odcizeným vozidlům odcizil i registrační značky W-222CK, W-86735I a WU-307EC, aby mohl vozidla transportovat,

- se dne 14. října 2009 ve V., Rakouská republika, společně s osobou jménem P. C. a dalšími blíže nezjištěnými osobami, z neuzamčeného trezoru společnosti BMW Autohandel zmocnil pěti klíčů k osobním motorovým vozidlům BMW 120D v hodnotě 21.900 EUR, BMW 520D v hodnotě 39.450 EUR, BMW 525xd v hodnotě 44.950 EUR, AUDI A3 v hodnotě 14.990 EUR a Hyundai I30 v hodnotě 13.490 EUR, která pak následně za pomoci těchto klíčů odcizil, a k odcizeným vozidlům odcizil i pět registračních značek ., .., , a , aby mohl vozidla transportovat, a následně rozbil i dvě postranní okénka dalších osobních motorových vozidel BMW, aby je mohl odtlačit na stranu a tak projet s výše uvedenými vozidly, čímž způsobil poškozené další škodu ve výši 500 EUR,

- dne 30. října 2009 ve W., Rakouská republika, společně s osobami jménem M. S. a P. C., odcizil z neuzamčeného trezoru společnosti Mercedes Ermler pět klíčů k vozidlům,

- se dne 30. října 2009 v E., Rakouská republika, společně s osobami jménem M. S. a P. C., z neuzamčeného trezoru společnosti Wolfgang Denzel Auto AG zmocnil pěti klíčů k osobním motorovým vozidlům, a následně pomocí dvou těchto klíčů odcizil dvě osobní motorová vozidla značky Volvo, každé v hodnotě 17.000 EUR, a k odcizeným vozidlům odcizil i dvě registrační značky a ; ve snaze odjet s vozidly ze zamčeného parkoviště pak předávaný násilně otevřel zámek na jeho vstupní bráně.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Polské republiky do Rakouské republiky za účelem trestního stíhání v Rakouské republice. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného M. K. územím České republiky pro účely jeho trestního stíhání v Rakouské republice, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Rakouské republiky vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 12. ledna 2011 Předseda senátu: JUDr. Antonín Draštík