11 Tcu 6/2010
Datum rozhodnutí: 28.01.2010
Dotčené předpisy:
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Slovenské republiky o povolení průvozu Š. Š. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 28. ledna 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby Š. Š. územím České republiky ze Španělského království do Slovenské republiky pro účely trestního stíhání pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1 trestního zákona Slovenské republiky č. 140/1961 Sb., ve znění zákona č. 183/1999 Sb.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo dne 22. ledna 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu slovenského státního občana Š. Š. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného ze Španělského království do Slovenské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 25. listopadu 2009 Okresním soudem v Levici, Slovenská republika, k trestnímu stíhání pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1 trestního zákona Slovenské republiky č. 140/1961 Sb., ve znění zákona č. 183/1999 Sb., za který předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání dvou roků, a to leteckou cestou s mezipřistáním v P. dne 29.ledna 2010.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný dopustit v podstatě tím, že:

- dne 14. června 2000 v N., S. r., v obchodním domě H. T. na ulici B., uzavřel prostřednictvím zprostředkovatele se společností G. C. M. k. s. B. úvěrovou smlouvu, a to za účelem koupě automatické pračky blíže nezjištěného typu v hodnotě 331,91 EUR, a po zaplacení akontace ve výši 33,20 EUR mu tak byl poskytnut úvěr ve výši 298,71 EUR, který se zavázal uhradit v deseti měsíčních splátkách ve výši 37,84 EUR, při uzavírání smlouvy ale předávaný nepravdivě uvedl, že je zaměstnancem firmy A., T. L., a žádnou z dohodnutých splátek pak nezaplatil,čímž způsobil společnosti G.C. M., k. s., B., škodu ve výši 298,71 EUR,

- dne 27. června 2000 v L., ulice K. B., S. r., v obchodním domě C. v prodejně E. uzavřel prostřednictvím zprostředkovatele se společností H. C. S. a. s. P., úvěrovou smlouvu, a to na koupi ledničky značky Calex CCB 305 v hodnotě 530,77 EUR, a po zaplacení akontace ve výši 53,08 EUR mu byl poskytnut úvěr ve výši 477,69 EUR, který se zavázal uhradit v osmnácti měsíčních splátkách ve výši 35,45 EUR, při uzavírání úvěrové smlouvy ale předávaný nepravdivě uvedl, že je zaměstnancem firmy N. P., T. G. L., a žádnou z dohodnutých splátek nezaplatil, čímž způsobil společnosti H. C. S., a. s. P., škodu ve výši 477,69 EUR.Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Španělského království do Slovenské republiky za účelem trestního stíhání ve Slovenské republice.

Z výpisu z Centrální evidence obyvatel Ministerstva vnitra České republiky vyplývá, že u předávané osoby je evidováno státní občanství ČSFR a od 26. 10. 1983 trvalý pobyt na adrese K., P. V. Z dodatečně vyžádaných zpráv předložených Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky vyplývá, že podle sdělení Ministerstva vnitra Slovenské republiky ze dne 27. 1. 2010, č. j. SVS-233002-2010/04522, Š. Š., který se narodil v R. S., S. r., je jednoznačně státním občanem Slovenské republiky a má od 6. 8. 2001 trvalý pobyt na území Slovenské republiky - na adrese R. S. Za této situace evidenční údaje o státním občanství ČSFR a od roku 1983 evidovaný pobyt v K. obsažené ve shora uvedeném výpisu z centrální evidence obyvatel nejsou dostatečným podkladem pro závěr, že předávaný je občanem České republiky, popřípadě osobou, která má na území České republiky trvalý pobyt. Proto se případná výhrada podmiňující průvoz Š. Š. Českou republikou pro účely jeho trestního stíhání ve Slovenské republice pro trestnou činnost spáchanou na jejím území ve smyslu ustanovení § 411 odst. 7 tr. ř. a § 422 odst. 5 tr. ř. neuplatní.Jelikož nebyly zjištěny právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného Š. Š. územím České republiky pro účely jeho trestního stíhání ve Slovenské republice, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Slovenské republiky vyhověl.Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. ledna 2010

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík v.r.