11 Tcu 6/2009
Datum rozhodnutí: 09.03.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 6/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 9. března 2009 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky A. M. rozsudkem Soudu vyšší instance v Nantes, Francouzská republika, ze dne 7. 1. 2008, č. rozsudku 28/08-GL, ve spojení s rozsudkem Odvolacího soudu v Rennes ze dne 30. 4. 2008, č. rozsudku 729/08, sp. zn. 08/00586, a to pro trestný čin útěku za použití pohrůžky zbraní nebo zápalnou látkou, výbušnou nebo toxickou podle čl. 434-30 odst. 1, čl. 434-27, 434-28 francouzského tr. zák., k trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Soudu vyšší instance v Nantes, Francouzská republika, byl A. M. uznán vinným trestným činem útěku za použití pohrůžky zbraní nebo zápalnou látkou, výbušnou nebo toxickou podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Francouzské republiky a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let. Toto rozhodnutí bylo následně potvrzeno Odvolacím soudem v Rennes.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Soudu vyšší instance v Nantes tím, že se dne 31. 10. 2007 v N., kde byl ve vazbě na základě zatykače ze dne 16. 1. 2007, pokusil uniknout hlídce, které se měl za těchto okolností podřídit, tak že použil hrozby zbraní, v tomto případě nožem, přičemž se jednalo o pokus, neboť zjevně přikročil k výkonu své hrozby tím, že přiložil nůž na krk panu L., dozorci vězeňské správy, s tím, že svůj čin nedokončil díky okolnostem, které nebyly ovlivněny jeho vůlí, neboť byl spuštěn poplach a zasáhla třetí osoba.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 12. 2. 2009, pod č. j. 1988/2008-MOT-T/4, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení francouzským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený A. M. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (pokus trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 2 písm. b) tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený A. M. se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu na řádném výkonu rozhodnutí státních orgánů. Jednal přitom takovým způsobem (použil zbraně proti dozorci), že již lze tuto jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. března 2009

Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch