11 Tcu 59/2011
Datum rozhodnutí: 24.08.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 59/2011 - 6

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky projednal dne 24. srpna 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. Ch. , rozsudkem Obvodního soudu Nürnberg, Spolková republika Německo, ze dne 8. 4. 2009, sp. zn. 60 Ls 373 Js 24066/08, který ve vztahu k němu nabyl právní moci dne 23. 4. 2009, a to pro trestný čin těžké krádeže ve skupině a pokus těžké krádeže ve skupině ve dvou samostatných případech podle §§ 242, 243 I věta první a druhá č. 1, 244a I, 22, 23 a 25 II německého trestního zákoníku, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodního soudu Nürnberg ze dne 8. 4. 2009 byl J. Ch. uznán vinným trestným činem těžké krádeže ve skupině a pokusem těžké krádeže ve skupině ve dvou samostatných případech a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodního soudu Nürnberg tím, že se spolu s dalšími spoluobviněnými v době před srpnem 2008 připojili k česko-slovenské skupině pachatelů, kteří se soustředili na krádeže vloupáním do předem na internetu vytipovaných objektů. Do těchto objektů se členové skupiny dostávali vybaveni nákladními vozy, vysílačkami a dodacími listy , které jim měly pomoci při případných následných policejních kontrolách. Takto se odsouzený podílel na následujících krádežích:
1. Odsouzený a jeho spolujezdec A. Ch. jeli v Č. pronajatým tahačem s návěsem, F. S. a zvlášť stíhaný O. U. půjčeným osobním vozem Octavia, do A. , B. Tam dorazili dne 1. 8. 2008 kolem 3.30 hod. do firmy M. v S. Zatímco J. Ch. čekal v nákladním voze ve vzdálenosti cca 100 m, F. S. a A. Ch. hledali vhodnou cestu, jak se do budovy dostat, aby odcizili kovové předměty a zboží z oceli. Za tímto účelem svítil A. Ch. dovnitř budovy kapesní svítilnou. Jedině proto, že v areálu bydlící zaměstnanec firmy M. byl pozorný a nechal se zpozorovat, museli F. S. a A. Ch. další provádění činu vzdát a prchli.
2. V již blíže nezjistitelné době mezi 1. 8. 2008 a 3. 8. 2008 obhlížel F. S. z pověření R. M. , A. Ch. a O. U. obchod s motorkami S. v D. S. v N. , H. F. Dne 4. 8. 2008 kolem 3.00 hod. se J. Ch. a F. S. spolu s A. Ch. vydali vypůjčeným nákladním vozem do vyhlídnutého objektu firmy S. Tam F. S. zajistil couvání J. Ch. nákladním vozem do dvora. A. Ch. vypáčil dvoje kovové dveře, jimiž se všichni tři dostali do dílny a prodejního prostoru. Z prostor odcizili deset motocyklů v celkové hodnotě cca 61.780 , oblečení na motorky a příslušenství v celkové hodnotě 9.197 , nářadí v celkové hodnotě 2.500 a 28 sad klíčů pro motocykly v hodnotě 5.350 . Během provádění trestného činu poškodili vnější osvětlení s hlásičem pohybu, zámek řízení jednoho skútru a jednoho motocyklu, různá okna a dveře, prodejní pult a počítač. Vznikla věcná škoda ve výši celkem 10.675 . Lup byl následně nákladním vozem řízeným J. Ch. okamžitě dopraven do Česka.
3. Dne 14. 8. 2008 kolem 04.00 hod. jeli tito tři odsouzení a zvlášť stíhaný O. U. ještě jednou nákladním vozem k firmě M.-S. , D. S. v N. , H. F. , aby se sem opětovně vloupali. Chtěli tam nejprve vypáčit ocelové dveře, avšak pak vylomili zamčené, dodatečně visacím zámkem zajištěné roletové dveře. T. K. a F. S. začali nakládat díly motocyklů, motocyklové helmy a oblečení na motocykl a jízdní kola v celkové hodnotě 26.828,86 , resp. si vše připravili před nákladní vůz. Jejich původní plán, odcizit i několik motocyklů, museli vzdát, protože tyto byly na předních i zadních ráfcích uzamčeny. J. Ch. zboží nakládal a byl na místě jako řidič nákladního vozu. Jedině proto, že při dalším provádění činu byli vyrušeni nezúčastněnou osobou, uprchli. Vznikla věcná škoda cca 4.000 . Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 14. 3. 2011, pod č.j. 1377/2009 MOT T/8, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený J. Ch. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (minimálně trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně především vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně, s dalšími spolupachateli), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 24. srpna 2011

Předseda senátu: JUDr. Karel Hasch