11 Tcu 58/2015
Datum rozhodnutí: 26.08.2015
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 58/2015-29

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud projednal dne 26. srpna 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky K. K. , rozsudkem Zemského soudu pro trestní věci Vídeň, Rakouská republika, ze dne 24. 9. 2014, sp. zn. 022 S Hv 48/14h, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.
Odůvodnění:
Rozsudkem Zemského soudu pro trestní věci Vídeň, Rakouská republika, ze dne 24. 9. 2014, sp. zn. 022 S Hv 48/14h, který nabyl právní moci téhož dne, byl K. K. uznán vinným trestným činem závažné krádeže za účelem obživy vloupáním, podle rakouského trestního zákona, a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) roků.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu odsouzený K. K. jako člen zločinného spolčení, zabývajícího se v Rakousku krádežemi motorových vozidel a motocyklů, částečně s odsouzeným L. S., částečně za účasti dalších členů spolčení, spáchal trestnou činnost skutky pod body A/I./1 a), b), c), d), e), 2) a A/II./1), 2) rozsudku v podstatě tím, že ve Vídni a na jiných místech odcizil či se pokusil odcizit cizí movité věci v celkové hodnotě nepřevyšující 50.000,- Eur, a to v úmyslu si trestnou činností krádežemi, opatřovat trvalý zdroj příjmů:

A/I.
po násilném otevření dveří vozidla pomocí pickeru a vylomení zámku zapalování a zabezpečovacího zařízení - elektronické závory proti rozjetí, za pomoci nástroje tzv. OBD TOOL odcizil:

1/
a) v době od 28. 1. 2014 do 13. 2. 2014 ve Vídni, Ch. A. L. vozidlo zn. Škoda Octavia s reg. zn., včetně navigačního přístroje zn. Garmin v celkové hodnotě 11.500,- Eur,

b) v době od 4. 2. 2014 do 5. 2. 2014 ve Vídni, P. J. osobní vozidlo zn. Škoda Octavia s reg. zn. v blíže nezjištěné hodnotě,

c) dne 13. 2. 2014 v Grostelzendorfu, M . R. osobní vozidlo zn. Škoda Octavia s reg. zn. v hodnotě 6.000,- Eur,

d) dne 20. 2. 2014 ve Stockerau, R. S. osobní vozidlo zn. Škoda Octavia s reg. zn. v hodnotě 15.000,-Eur,

e) dne 16. 4. 2014 ve Stockerau po vzájemné dohodě a ve spolupachatelství se zvlášť stíhaným S. P., odcizil N. W. osobní vozidlo zn. VW Golf s reg. zn. v hodnotě 5.400,- Eur,

2/
dne 16. 4. 2014 ve Stockerau po vzájemné dohodě a ve spolupachatelství se zvlášť stíhaným S. P., se pokusil odcizit Bettine Paul osobní vozidlo zn. Škoda Octavia s reg. zn. v hodnotě 12.000,- Eur,

A/II.
poté, co po vzájemné dohodě a ve spolupachatelství s L. S. , vylomili závěry řízení - zabezpečovací zařízení:

1/
v době od 29. 4. 2014 do 30. 4. 2014 ve Vídni, odcizili T. M. motocykl zn. Kawasaki s reg. zn. v hodnotě 9.000,- Eur,

2/
v době od 29. 4. 2014 a 30. 4. 2014 ve Vídni, se blíže nezjištěným osobám pokusili odcizit dva motocykly v blíže nezjištěné hodnotě.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený K. K. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený K. K. se pro svůj prospěch podílel na jednání, kterým způsobil vyšší škodu na cizím majetku. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována zejména tím, že se této dopustil jako člen zločinného spolčení, jakož i způsobem jejího provedení. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že mu byl uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení K. K. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. srpna 2015
JUDr. Antonín Draštík
předseda senátu