11 Tcu 58/2008
Datum rozhodnutí: 11.12.2008
Dotčené předpisy:
11 Tcu 58/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání dne 11. prosince 2008 návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. s e do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky A. K. , rozsudkem Zemského soudu v Regensburgu, Spolková republika Německo, ze dne 25. 7. 2007, sp. zn. 2 KLs 106 Js 732/2007, a to pro trestný čin loupeže dílem dokonaný, dílem ve stádiu pokusu a trestný čin ublížení na zdraví podle § 223 odst. 1, § 224 odst. 1 č. 2, § 249 odst. 1, § 250 odst. 2 č. 1, § 22, § 23 odst. 1, § 52 a § 53 trestního zákona Spolkové republiky Německo, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 5 (pěti) let.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu v Regensburgu, Spolková republika Německo, jenž nabyl právní moci dne 25. července 2007, byl A. K. uznán vinným trestným činem loupeže dílem dokonaným, dílem ve stádiu pokusu a trestným činem ublížení na zdraví podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Spolkové republiky Německo a byl mu za to uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání pěti let.

Podle zjištění cizozemského soudu se odsouzený dopustil trestné činnosti v podstatě tak, že

- dne 29. 11. 2006 kolem 18.30 hod., před řeznictvím O. , P. , F. i. W. , Spolková republika Německo, napadl poškozenou K. M. , která před prodejnou telefonovala, a to tak, že ji uchopil zezadu za hlavu a oběma rukama ji přitlačil k zemi, když se pokusila zvednout, znovu ji srazil k zemi a uchopil jí kolena tak, že se již nemohla zvednout, a poté poškozené vytrhl látkovou kabelku, jejímž obsahem byla peněženka s hotovostí v přibližné výši 6,- EUR, EC karta a osobní doklady poškozené. V důsledku napadení poškozená utrpěla pohmožděniny a tržná zranění v oblasti krční páteře a vazu a oděrky v levé části hřebenu kyčelní kosti a pravé čéšky, s nimiž byla jeden den v pracovní neschopnosti.

- dne 3. 1. 2007 kolem 21.10 hod. vstoupil do prodejních prostor benzínové stanice A., A.-W.-S., F. i. W., Spolková republika Německo, maskovaný černou vlněnou čepicí s propálenými otvory na oči, přitom se předem ujistil, že se v prostorách nezdržují žádní zákazníci, v prodejně se odebral k prodejnímu pultu, za nímž seděla poškozená J. W., které namířil na hlavu napodobeninou pistole typu B., naznačil jí, že má mlčet a pokusil se jí vzít klíč k pokladní zásuvce, která obsahovala hotovost ve výši 3 000,- EUR, to se mu však nepodařilo, proto poškozenou uhodil do oblasti levého oka a nosu. Poškozená poté zavolala na pomoc svého syna T. W., na nějž odsouzený rovněž mířil napodobeninou zbraně, požadoval po něm vydání peněz, a poté jej pistolí udeřil do pravé části těla. Při následné potyčce odsouzenému vypadla napodobenina pistole na zem a odsouzený utekl.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je státním občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený A. K. se opakovaně dopustil závažné trestné činnosti proti lidské svobodě a majetku. Nebezpečnost jeho jednání je pak zvyšována i tím, že jeho jednáním došlo ke zranění tří napadených osob a že se trestné činnosti dopustil ve dvou případech. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. prosince 2008Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík