11 Tcu 57/2009
Datum rozhodnutí: 25.06.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 57/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Francouzské republiky o povolení průvozu V. B. , a rozhodl v neveřejném zasedání dne 25. června 2009 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby V. B. , státního občana Estonské republiky, územím České republiky do Francouzské republiky pro účely trestního stíhání pro trestný čin loupeže spáchaný v organizované skupině podle čl.132-71, čl. 222-13, čl. 222-44, čl. 222-45, čl. 222-47, čl. 222-48-1, čl. 311-1, čl. 311-9, čl. 311-13, čl. 311-14, čl. 311-15, čl. 450 1, čl. 450-3 a čl. 450-5, trestního zákona Francouzské republiky.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Francouzská republika požádala dne 24. června 2009 prostřednictvím Francouzského velvyslanectví v České republice na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu estonského státního občana V. B. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného z Estonské republiky do Francouzské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 5. 6. 2009 Soudem vyšší instance v Paříži k trestnímu stíhání pro trestný čin loupeže spáchaný v organizované skupině podle čl.132-71, čl. 222-13, čl. 222-44, čl. 222-45, čl. 222-47, čl. 222-48-1, čl. 311-1, čl. 311-9, čl. 311-13, čl. 311-14, čl. 311-15, čl. 450-1, čl. 450-3 a čl. 450-5, trestního zákona Francouzské republiky, za který předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání třiceti let, a to leteckou cestou s mezipřistáním v P. dne 26. června 2009.

Uvedené trestné činnosti se měl předávaný dopustit v podstatě tím, že:

- v období od 18. května 2007 do 19. prosince 2008, v P. , Francouzská republika, společně s A. S. , v celkem čtyřech případech vnikl do různých klenotnictví, kde si pod pohrůžkou použití zbraně vynutil vydání přinejmenším 225 ks hodinek značek C. , T. , R. , H., IWC a Z. v celkové hodnotě 1 450 000,- EUR.Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Estonské republiky do Francouzské republiky za účelem trestního stíhání ve Francouzské republice. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky a na jejím území nemá hlášen ani trvalý pobyt.Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného V. B. územím České republiky pro účely jeho trestního stíhání ve Francouzské republice, tak Nejvyšší soud České republiky žádosti Francouzské republiky vyhověl.Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. června 2009

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík