11 Tcu 57/2008
Datum rozhodnutí: 11.12.2008
Dotčené předpisy:
11 Tcu 57/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 11. prosince 2008 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. H. , rozsudkem Zemského soudu v Korneuburgu, Republika Rakousko, ze dne 22. 11. 2007, sp. zn. 621 Hv 12/07y, a to pro zločin řemeslným způsobem spáchané krádeže vloupáním podle §§ 127, 129 č. 1 a 130, 4. případ rakouského trestního zákoníku, k trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu v Korneuburgu ze dne 22. 11. 2007 byl M. H. uznán vinným trestným činem řemeslným způsobem spáchané krádeže vloupáním a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu v Korneuburgu tím, že společně s dalšími spoluobviněnými ve vědomé a záměrné součinnosti odcizili dále jmenovaným osobám vloupáním do dopravního prostředku movité věci v hodnotě nepřesahující částku 3000 s úmyslem nezákonně se jejich přivlastněním obohatit, přičemž krádeže vloupáním spáchali se záměrem obstarat si jejich opakováním trvalý příjem, a sice:

v K.

A. E. poté, co rozbili boční okno osobního vozu značky P. , z něj odcizili kabelku se svazkem klíčů a různé kosmetické přípravky a rovněž prázdné pouzdro již nezjistitelné hodnoty;

H. G. poté, co rozbili boční okno osobního vozu značky VW P. , z něj odcizili dva páry slunečních brýlí v hodnotě kolem 160 ;

ve F.

W. I. poté, co rozbili boční okno osobního vozu značky VW G. , z něj odcizili autorádio značky S. v hodnotě 160 ;

G. S. poté, co rozbili boční okno osobního vozu značky O. V. , z něj odcizili autorádio v hodnotě kolem 250 ;

T. W. poté, co rozbili boční okno osobního vozu, z něj odcizili nabíječku mobilního telefonu již nezjistitelné hodnoty;

III.) v M.

E. K. poté, co rozbili boční okno osobního vozu značky H. S. , z něj odcizili navigátor značky V. M. v hodnotě 199 ;

Firmě B. poté, co rozbili prosklené vstupní dveře autobusu, z něj odcizili přístroj k označování jízdenek bez pokladny, již nezjistitelné hodnoty.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 20. 11. 2008, pod č. j. 2075/2008 MOT T/5, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený M. H. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený M. H. se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (vloupal se do většího množství převážně osobních automobilů přičemž jejich majitelům způsobil škodu odcizením věcí a poškozením vozidel), že již lze tuto jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. prosince 2008

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch