11 Tcu 56/2016
Datum rozhodnutí: 11.01.2017
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 56/2016 -17

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 11. 1. 2017 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky A. H. , rozsudkem Nejvyššího soudu soudního obvodu Nueva Esparta, La Asunción, Bolívarovská republika Venezuela, ze dne 5. 5. 2008, sp. zn. OP01-P-2007-002650, a to pro trestný čin pohlavního zneužití dítěte a pohlavního zneužití adolescenta, podle trestního zákona a zákona o ochraně dítěte a mládeže Bolívarovské republiky Venezuela, k trestu odnětí svobody v trvání 5 (pěti) roků .

Odůvodnění:
Rozsudkem Nejvyššího soudu soudního obvodu Nueva Esparta, La Asunción, Bolívarovská republika Venezuela, ze dne 5. 5. 2008, sp. zn. OP01-P-2007-002650, který nabyl právní moci téhož dne, byl A. H. uznán vinným trestným činem pohlavního zneužití dítěte a pohlavního zneužití adolescenta, podle trestního zákona a zákona o ochraně dítěte a mládeže Bolívarovské republiky Venezuela, a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 5 (pěti) roků a k vedlejšímu trestu spočívajícímu ve zbavení politických práv a podrobení se dohledu orgánu veřejné moci po dobu odpovídající jedné pětině trestu, počínaje dnem jeho výkonu.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se odsouzený A. H. dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že dne 6. 7. 2007 převezl v pomocném člunu na námořní loď typu plachetnice označenou jménem S. , na které v té době přechodně pobýval, pět dětí X. A. *), X. B. *), X. C. *), X. D. *) a X. E. *), se záměrem uskutečnit s těmito nezletilými pohlavní styk.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu návrh na zapsání výše označeného odsouzení cizozemského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů. Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o jiném odsouzení občana České republiky soudem jiného než členského státu Evropské unie nebo mezinárodním soudem, který splňuje alespoň jednu z podmínek uvedených § 145 odst. 1 písm. b) nebo c) zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (zák. č. 104/2013 Sb.), jestliže se toto odsouzení týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že na rozhodnutí cizozemského soudu nebo mezinárodního soudu zaznamenaná do evidence Rejstříku trestů podle odstavců 1 až 3 se hledí jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 5 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený A. H. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestného činu pohlavního zneužití podle § 187 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený A. H. se dopustil vysoce závažného a zavrženíhodného jednání ohrožujícího mravní a tělesný vývoj nezletilých, k jehož postihu Českou republiku zavazují i mezinárodní úmluvy (kupř. Úmluva o právech dítěte, Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte, týkající se zákazu prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie ze dne 20. 5. 2000). Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována zejména tím, že zasáhl do sexuální integrity několika nezletilých dětí. Odsouzený tedy jednal v rozsahu, pro který lze tuto jeho činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že mu byl uložen citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. 1. 2017
JUDr. Antonín Draštík předseda senátu

*) Byl použit pseudonym ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb.