11 Tcu 55/2009
Datum rozhodnutí: 10.06.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 55/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Finské státní služby pro výkon trestů o povolení průvozu předávaného D. A. M. L. a rozhodl v neveřejném zasedání dne 10. června 2009 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného D. A. M. L. územím České republiky do Finska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a deseti měsíců uloženého mu rozhodnutím Okresního soudu v Helsinkách ze dne 10. 12. 2002 ve spojení s rozhodnutím Odvolacího soudu v Helsinkách ze dne 3. 12. 2004, č. 4806, číslo záznamu R 03/124, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Finskou státní službou pro výkon trestů dne 18. 2. 2009, a žádosti Finské státní služby pro výkon trestů ze dne 10. 6. 2009.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Finská státní služba pro výkon trestů požádala dne 10. 6. 2009 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu D. A. M. L. územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Finskou státní službou pro výkon trestů dne 18. 2. 2009 ze Slovenské republiky k výkonu trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a deseti měsíců uloženého mu rozhodnutím Okresního soudu v Helsinkách ze dne 10. 12. 2002 ve spojení s rozhodnutím Odvolacího soudu v Helsinkách ze dne 3. 12. 2004, č. 4806, číslo záznamu R 03/124. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v P.

Uvedené trestné činnosti se předávaný D. A. M. L. dopustil tím, že dne 13. 5. 2000 v H. vykonával sexuální čin na dítěti mladším šestnácti let, který narušil jeho vývoj, a také měl sexuální styk s dítětem mladším šestnácti let tak, že masíroval pohlavní orgány patnáctiletého J. a měl s ním pohlavní styk.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovenské republiky do Finska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného D. A. M. L. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. června 2009

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch