11 Tcu 55/2008
Datum rozhodnutí: 24.11.2008
Dotčené předpisy:
11 Tcu 55/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 24. listopadu 2008 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. K. rozsudkem Zemského soudu v Klagenfurtu, Republika Rakousko, ze dne 26. 3. 2008, sp. zn. 18 Hv 30/08g, který nabyl právní moci dne 1. 4. 2008, a to pro trestný čin závažné řemeslným způsobem a vloupáním spáchané krádeže podle §§ 127, 128 odst. 1 č. 4, 129 č. 1 a 130 (druhá alternativa) rakouského trestního zákoníku, částečně ve spojení s § 15 rakouského trestního zákoníku, k trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu v Klagenfurtu ze dne 26. 3. 2008 byl J. K. uznán vinným trestným činem závažné řemeslným způsobem a vloupáním spáchané krádeže podle §§ 127, 128 odst. 1 č. 4, 129 č. 1 a 130 (druhá alternativa) rakouského trestního zákoníku, v případě jednání dále popsaného pod bodem 4) a) iii) částečně ve spojení s § 15 rakouského trestního zákoníku, a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu v Klagenfurtu tím, že společně nejméně s jedním spolupachatelem odcizil vědomě dále specifikované hodnotné předměty a peněžní částky, trestného činu se dopustil opakovaně, přičemž hodnota odcizených předmětů i peněz pokaždé přesahovala 3000 . Opakováním krádeže si hodlal opatřovat nepřetržitý zdroj příjmu. Trestných činů se dopouštěl rozlomením nebo vypáčením dveří firemních prostor, přičemž vždy jednal s úmyslem neoprávněně se obohatit přivlastněním si odcizených předmětů a finančních sum, a to:

1) v noci z 19. na 20. 12. 2005 odcizil v L. ve firmě V.-S. GmbH trezor včetně jeho obsahu, který činil 3 657 ;

2) v noci ze dne 9. na 10. 12. 2006 odcizil v S. firmě T. R.-C. A. GmbH cenné dobropisy v hodnotě 720 ;

3) v noci z 30. na 31. 12. 2006 odcizil ve V. firmě I. GmbH cenné předměty a finanční hotovost ve výši celkem asi 210 ;

4) v noci z 12. na 13. 1. 2007 odcizil v K.:

a) v B.

i) firmě V. A. K. GesmbH cenné předměty v hodnotě asi 1 200 a rovněž laptop neznámé hodnoty,

ii) Ing. M. E. cenné předměty a finanční hotovost v celkové hodnotě asi 6 300 ,

iii) firmě S.-N., Dr. A. L., dopravní kanceláři B. T., stejně jako B. B. A. cenné předměty a peníze v hotovosti nezjištěné hodnoty, přičemž v tomto případě zůstalo částečně u pokusu;

b) v H. firmě A. B. cenné předměty v celkové hodnotě asi 10 000 .

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 18. 11. 2008, pod č. j. 2072/2008 MOT T/5, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený J. K. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. K. se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (vloupal se do velkého množství objektů a odcizil tam velké množství věcí), že již lze tuto jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. listopadu 2008

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch