11 Tcu 55/2004
Datum rozhodnutí: 09.03.2004
Dotčené předpisy:
11 Tcu 55/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 9. března 2004 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu H. A., občana Turecké republiky, t. č. ve vydávací vazbě ve Spolkové republice Německo, a rozhodl v neveřejném zasedání podle § 383c tr. ř., čl. 30 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech (uveř. pod č. 209/1993 Sb.) a čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (uveř. pod č. 549/1992 Sb.) t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z vydávané osoby H. A., územím České republiky, pro účely trestního stíhání ve Slovenské republice, pro trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1, 2 písm. c) trestního zákona Slovenské republiky, a to na základě žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky ze dne 20. 2. 2004, č. 16622/2003-8103-DF.

Po dobu průvozu bude vydávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo na základě čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání o povolení průvozu státního občana Turecké republiky jménem H. A., územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci vydání H. A. ze Spolkové republiky Německo k trestnímu stíhání za trestný čin vydírání podle § 235 odst. 1, 2 písm. c) trestního zákona Slovenské republiky. Na jmenovaného byl vydán Okresním soudem v Levicích dne 1. 12. 2003 pod sp. zn. 3 Tp 14/03 zatýkací rozkaz.

Uvedeného trestného činu se podle zjištění soudu dopustil tím, že z telefonního čísla 4916239513.. poslal na telefonní číslo 09085827.., patřící C. K., SMS zprávy, dne 12. 10. 2003 v 17.58 hod. ve znění: Dobře já promyslet ty dát dítě s. soud máma s. zůstane s dítětem v Turecku potom jdu tobě koupit jiný dům zařídit a žít jako rodina ty též , dne 22. 11. 2003 v 12.17 hod. ve znění: Jedno já jsem zaplatil mafii půl milionu korun když ty jdeš na disko budeš hotová ty víš já mám dost peněz já tě miluji a ty nos nahoru tak to nejít. , dne 22. 11. 2003 v 18.29 hod. ve znění: Nechej mě když chci zaplatím ty mít syna tvůj syn víc než mrtvý nechej mě já chci žít se svou ženou a dítětem nechej mě nechej. , dne 24. 11. 2003 v 11.55 hod. ve znění: Ty mi hodně nervů činit moci předat oči a ledviny dítěte má moje jméno a potom bude mít 1 ledvinu a oči předat a dítě ti takto dát. , dne 24. 1. 2003 v 11.59 hod. ve znění: Jestli mi do jedné hodiny neodpovíš a potom volat a předat ledviny a oči dítěte učiním tobě i dítěti bolest a dítě ti dám bez ledvin a očí. N.O.A. , dne 24. 11. 2003 ve 12.23 hod. ve znění: Přísahám co jsem ti povědět tobě já všechny učinit chceš dítě nebo ne řekni ano nebo ne nebo za 35 minut budou všichni mrtví a dítě bez ledvin a očí. , dne 24. 11. 2003 v 12.26 hod. ve znění: Moje poslední zpráva v pohlednici potom jsem zničit potom volat oči a ledviny dát pryč doktor potom ti dám dítě bez ledvin a očí. a dne 24. 11. 2003 v 16.55 hod. ve znění: Svět je malý něco ti učiním S. učinit bolest já J. zabiji a S. mít celý život bolesti 27 přijdu na Slovensko potom. , čímž nutí C. K., aby soudní cestou zabezpečila, aby jejich společný syn H. A., který je státním občanem Slovenské republiky, a kterého jí sebral dne 10. 10. 2003 v Turecké republice v době návštěvy jeho rodiny, byl svěřen do jeho výchovy.Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky z hlediska splnění právních podmínek v záhlaví tohoto rozhodnutí citovaných mezinárodních smluv. Zjistil, že v posuzovaném případě jde o vydání k trestnímu stíhání pro trestný čin, který z hlediska právních řádů Slovenské republiky i České republiky splňuje podmínky pro povolení průvozu ve smyslu čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání, ve znění výhrady České republiky. Trestní stíhání není promlčeno podle právního řádu Slovenské republiky ani podle právního řádu České republiky. Osoba, o jejíž vydání jde, není občanem České republiky.Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu H. A. územím České republiky za účelem trestního stíhání ve Slovenské republice, Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky vyhověl. Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. března 2004

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch