11 Tcu 54/2015
Datum rozhodnutí: 26.08.2015
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 54/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 26. srpna 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky V. Č. , podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení V. Č. rozsudkem Obvodního soudu Mnichov ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 840 Ls 317 Js 328771/10, kterým byl uznán vinným ze spáchání trestného činu těžké krádeže ve skupině podle § 244a odst. 1, § 243 odst. 1 věta 2, bod 3, § 242 odst. 1, § 25 odst. 2, § 53 německého tr. zákoníku, za které mu byl uložen trest úhrnný trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let a 6 (šesti) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky .
Odůvodnění:
Rozsudkem Obvodního soudu Mnichov ze dne 30. 11. 2011, sp. zn. 840 Ls 317 Js 328771/10, který nabyl právní moci téhož dne, byl V. Č. uznán vinným ze spáchání dvou níže uvedených skutků a následně odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let a 6 (šesti) měsíců.

Ze skutkových zjištění vyplynulo, že ods. Č. najal v blíže nezjištěnou dobu před datem 2. 2. 2010 v P. odděleně odsouzeného M., H., B. a další neustanovené osoby, aby všichni společně jeli do Mnichova za účelem odcizení drahého oblečení a jeho následného prodeje s vyplacením podílů. Za tím účelem dne 2. 2. 2010 výše uvedení odcestovali do Mnichova, kde obv. Č. mezi 12,30 a 14,00 hod. předal odděleně odsouzeným M. a H. speciálně upravené tašky ke krádežím a společně v obchodním domě Karstadt Oberpollinger ve vědomé a zamýšlené součinnosti odcizili 11 zimních bund, 2 lyžařské kalhoty značek Billabong, Quicksilver, Gogner a Lasse Kjus v hodnotě 4.385,- EUR. Následně kolem 14,00 hod. obv. Č. se vydal společně s ods. M. k obchodnímu domu Ludwig Beck, kde kolem 14,20 hod. odcizili 2 polokošile, 4 svetry a jednu bundu zn. Ralph Lauren v hodnotě celkem 983,- EUR, vše s úmyslem následného prodeje v P. Po 15,00 hod. byli ods. Č. a H. zadrženi u východu obchodního domu Karstadt Oberpollinger.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-84/2012-MOT-T/15 ze dne 4. 8. 2015 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 5. 8. 2015. Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený V. Č. je občan České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutků, vykazujícího znaky trestného činu i podle právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže § 205 tr. zákoníku). Závažnost předmětné trestné činnosti spočívá v tom, že odsouzený během jednoho dne v rámci organizované skupiny odcizil zboží v celkové hodnotě 5.368,- EUR. S tím koresponduje druh i výměra uloženého trestu odnětí svobody, který je zcela ve shodě s českou právní úpravou. Protože jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení V. Č. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. srpna 2015 JUDr. Stanislav Rizman
předseda senátu