11 Tcu 54/2010
Datum rozhodnutí: 01.07.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.
11 Tcu 54/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Bulharské republiky o povolení průvozu R. G. D. , státního občana Bulharské republiky, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 1. července 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se p r ů v o z předávané osoby R. G. D. , územím České republiky ze Slovenské republiky do Bulharské republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody, který mu byl uložen rozsudkem Obvodního soudu v Pešteře, Bulharská republika, ze dne 18. května 2009, č. 50 ve věci sp. zn. 132/2009.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Bulharské republiky požádalo dne 29. června 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a o předávání mezi členskými státy Evropské unie, o povolení průvozu bulharského státního občana R. G. D. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenovaného ze Slovenské republiky do Bulharské republiky na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného dne 19. března 2010 Obvodní prokuraturou Plovdiv, Bulharská republika, k výkonu trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců, uloženého mu rozsudkem Obvodního soudu v Pešteře, Bulharská republika, ze dne 18. května 2009, č. 50 ve věci sp. zn. 132/2009, a to pro trestný čin podle § 343b odst. 1, 2 Bulharského trestního zákona, jehož se měl předávaný dopustit tím, že dne 14. dubna 2009 kolem 0,15 hod. v P. , Bulharská republika, na ulici N. , řídil osobní motorové vozidlo značky Fiat Punto, když měl v krvi 1,45 alkoholu. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s přistáním v P.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Bulharské republiky z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovenské republiky do Bulharské republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Bulharské republice. Z výpisu z centrální evidence obyvatel je pak zřejmé, že předávaná osoba není státním občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného územím České republiky pro účely výkonu trestu odnětí svobody v Bulharské republice, tak Nejvyšší soud České republiky předmětné žádosti vyhověl.

Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. července 2010

Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík