11 Tcu 54/2009
Datum rozhodnutí: 25.06.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 54/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 25. června 2009 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občanů České republiky

1. K. K., rozsudkem Zemského soudu v Klagenfurtu, Rakouská republika, ze dne 15. 2. 2008, sp. zn. 14 Hv 20/08g, pro trestný čin krádeže dílem dokonaný, dílem ve stádiu pokusu, trestný čin podvodu dílem dokonaný, dílem ve stádiu pokusu, trestný čin odcizení nehotovostních platebních prostředků a přečin zadržování listin podle § 127, § 128 odst. 1 č. 4, § 129 č. 1, § 130, ve spojení s § 15, § 146, § 147 odst. 1 č. 1, odst. 2, § 148, ve spojení s § 15, § 241e odst. 1, odst. 2 a § 229 odst. 1 trestního zákona Rakouské republiky, k trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) roků.

2. V. L., rozsudkem Zemského soudu v Klagenfurtu, Rakouská republika, ze dne 15. 2. 2008, sp. zn. 14 Hv 20/08g, pro trestný čin krádeže dílem dokonaný, dílem ve stádiu pokusu, trestný čin podvodu dílem dokonaný, dílem ve stádiu pokusu, trestný čin odcizení nehotovostních platebních prostředků a přečin zadržování listin podle § 127, § 128 odst. 1 č. 4, § 129 č. 1, § 130, ve spojení s § 15, § 146, § 147 odst. 1 č. 1, odst. 2, § 148, ve spojení s § 15, § 241e odst. 1, odst. 2 a § 229 odst. 1 trestního zákona Rakouské republiky, k trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu v Klagenfurtu, Rakouská republika, jenž nabyl právní moci dne 19. února 2008, byli K. K. a V. L. uznáni vinnými trestným činem krádeže, dílem dokonaným, dílem ve stádiu pokusu, trestným činem podvodu dílem dokonaným, dílem ve stádiu pokusu, trestným činem odcizení nehotovostních platebních prostředků a přečinem zadržování listin podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Rakouské republiky. K. K. byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří roků a V. L. k trestu odnětí svobody v trvání dvou roků.

Podle zjištění cizozemského soudu se odsouzení dopustili trestné činnosti v podstatě tak, že

- dne 26. března 2007 v Y., Rakouská republika, vnikli do zaparkovaného osobního vozidla poškozeného H. S., kde odcizili finanční hotovost ve výši 600 EUR, pánskou aktovku blíže nezjištěné hodnoty, tři vinkulované vkladní knížky, cestovní pas, řidičský průkaz, technický průkaz, e-kartu a kartu do bankomatu, s níž následně vyzvedli z bankomatu částku ve výši 400 EUR,

- dne 11. dubna 2007 v L., R. r., vnikli do zaparkovaného osobního vozidla poškozeného J. K., kde odcizili tři navigační přístroje, dalekohled, digitální kameru, finanční hotovost ve výši 50 EUR, řidičský průkaz, španělský a rakouský osobní průkaz poškozeného, e-kartu a kreditní kartu, s níž následně několika výběry vyzvedli z bankomatu částku celkem ve výši 800 EUR,

- dne 14. dubna 2007 v L., Rakouská republika, vnikli do zaparkovaného osobního vozidla poškozené L. T., kde odcizili peněženku s finanční hotovostí ve výši 80 EUR,

- dne 19. dubna 2007 v L., Rakouská republika, vnikli do zaparkovaného osobního vozidla poškozené V. M., kde odcizili mobilní telefon, koženkou peněženku a svazek klíčů v celkové hodnotě přibližně 460 EUR, řidičský průkaz, tři e-karty a kartu do bankomatu znějící na jméno poškozené, s níž se následně pokusili vyzvednout z bankomatu blíže nezjištěnou finanční částku,

- dne 19. dubna 2007 v K., Rakouská republika, vnikli do zaparkovaného osobního vozidla poškozeného T. T., kde odcizili finanční hotovost ve výši 150 EUR, tři patentní klíče, mobilní telefon v hodnotě 339 EUR, náramkové hodinky, dva poukazy, příruční tašku blíže nezjištěné hodnoty, technický průkaz k vozidlu, a řidičský průkaz, vkladní knížku, e-kartu, kreditní kartu a kartu do bankomatu znějící na jméno I. A., s níž se následně pokusili vyzvednout z bankomatu blíže nezjištěnou finanční částku,

- dne 8. května 2007 v S. P., Rakouská republika, s úmyslem odcizit movité věci, které se zde budou nacházet, vnikli do zaparkovaného osobního vozidla poškozeného M. S., kde následně odcizili kreditní kartu znějící na jméno poškozeného,

- dne 23. května 2007 si neoprávněně opatřili kreditní kartu poškozeného F. S.,

- dne 31. července 2007 v L., Rakouská republika, vnikli do zaparkovaného osobního vozidla poškozené U. P., kde odcizili peněženku s finanční hotovostí ve výši přibližně 20 EUR, kartu do bankomatu a kreditní kartu poškozené,

- dne 2. srpna 2007 v M., Rakouská republika, vnikli do zaparkovaného osobního vozidla poškozené S. M., kde odcizili kabelku s finanční hotovostí ve výši 100 EUR a kartu do bankomatu, s níž v deseti výběrech vyzvedli z bankomatu finanční hotovost celkem ve výši 4.400 EUR,

- dne 10. září 2007 v K., Rakouská republika, vnikli do zaparkovaného osobního vozidla poškozené M. M., kde odcizili peněženku s finanční hotovostí ve výši 150 EUR a mobilní telefon v hodnotě 70 EUR,

- dne 10. září 2007 v H.-H., Rakouská republika, s úmyslem odcizit movité věci, které se zde budou nacházet, vnikli do zaparkovaného osobního vozidla poškozeného E. B., kde následně odcizili kreditní kartu znějící na jméno poškozeného,

- dne 12. září 2007 v G., Rakouská republika, vnikli do zaparkovaného osobního vozidla poškozené G. H., kde odcizili finanční hotovost ve výši 300 EUR, kreditní kartu, kartu do bankomatu, e-kartu a řidičský průkaz znějící na jméno poškozené,

- dne 12. září 2007 ve W., Rakouská republika, vnikli do zaparkovaného osobního vozidla poškozené U. B., kde odcizili peněženku s finanční hotovostí ve výši 200 EUR, tři kreditní karty, kartu do bankomatu, e-kartu a cestovní průkaz znějící na jméno poškozené,

- dne 12. září 2007 ve W., Rakouská republika, vnikli do zaparkovaného osobního vozidla poškozeného P. F., kde odcizili dvě peněženky s finanční hotovostí ve výši 175 EUR, kartu do bankomatu znějící na jméno A. F., a dvě e-karty,

- dne 2. října 2007 v L., Rakouská republika, vnikli do zaparkovaného osobního vozidla poškozeného K. H., kde odcizili peněženku s finanční hotovostí ve výši 120 EUR, kartu do bankomatu, řidičský průkaz, dva technické průkazy a služební průkaz poškozeného,

- dne 23. října 2007 v K., Rakouská republika, s úmyslem odcizit movité věci, které se zde budou nacházet, vnikli do zaparkovaného osobního vozidla poškozeného Ch. R.,

- v období od 11. dubna 2007 do 10. září 2007 na různých místech Rakouské republiky, předstírali, že jsou vlastníky platebních karet, které odcizili při shora popsané činnosti, a v celkem jedenácti případech jimi uhradili cenu různého zboží, čímž způsobili škodu přibližně ve výši 10.162 EUR,

- dne 9. května 2007 v P., Rakouská republika, předstírali, že jsou vlastníky platební karty, kterou odcizili při shora popsané činnosti, a pokusili se jí uhradit cenu pánských hodinky ve výši 2.650 EUR.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše označeného odsouzení rakouského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzení jsou státními občany České republiky, kteří byli odsouzeni cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky /trestný čin krádeže dílem dokonaný, dílem ve stádiu pokusu podle § 247 odst. 2 tr. zák. a podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 247 odst. 2 tr. zák., trestný čin neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zák. a trestný čin podvodu dílem dokonaný, dílem ve stádiu pokusu podle § 250 odst. 2 tr. zák. a § 8 odst. 1 tr. zák. k § 250 odst. 2 tr. zák./. Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzení K. K. a V. L. se opakovaně dopouštěli závažné majetkové trestné činnosti, kterou způsobili větší škodu na cizím majetku. Nebezpečnost jejich jednání je rovněž zvyšována způsobem provedení činu, tj. vloupáním. Odsouzení tedy jednali v rozsahu, pro který lze tuto jejich činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl jim uložen již (u obou odsouzených) citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. června 2009Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík