11 Tcu 54/2002
Datum rozhodnutí: 16.04.2002
Dotčené předpisy:
11 Tcu 54/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 16. dubna 2002 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o:

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občanky České republiky D. S., rozsudkem Zemského soudu v Linci, Rakouská republika, ze dne 23. 3. 1999, sp. zn. 26 Vr 1887/98 26 Hv 30/98, ve spojení s rozsudkem Vrchního zemského soudu v Linci ze dne 16. 12. 1999, sp. zn. 8 Bs 218/99, a to pro pokus trestného činu podle § 15 rakouského trestního zákoníku, § 28 odst. 2, 4. případ, odst. 4 č. 3 rakouského zákona o drogách, k trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Zemského soudu v Linci, Rakouská republika, ze dne 23. 3. 1999, sp. zn. 26 Vr 1887/98 26 Hv 30/98, ve spojení s rozsudkem Vrchního zemského soudu v Linci ze dne 16. 12. 1999, sp. zn. 8 Bs 218/99, jenž nabyl právní moci dne 16. 12. 1999, byla D. S. uznána vinnou pokusem trestného činu podle § 15 rakouského trestního zákoníku, § 28 odst. 2, 4. případ, odst. 4 č. 3 rakouského zákona o drogách. Uvedeného pokusu trestného činu se podle zjištění soudu dopustila tím, že mezi 25. a 27. 9. 1998 se jako prostředník a poslíček s penězi účastnila pokusu obchodu s omamnou látkou, realizovaného v uvedených dnech v L. mezi dalšími spoluodsouzenými osobami a skrytým vyšetřovatelem policie, a to konkrétně s 995,2 g kokainu se stupněm čistoty cca 81%, dovezeným ze Španělska. Za tento pokus trestného činu byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců.

Dne 25. 2. 2002 pod sp. zn. 2518/2001-MO-M podalo Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzená je občankou České republiky, která byla odsouzena cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. D. S. se spolupodílela na páchání velice závažné trestné činnosti, k jejímuž stíhání je Česká republika zavázána i mezinárodními úmluvami. Rovněž je nutno přihlédnout k samotné povaze omamné látky jež byla předmětem transakce (kokain) a jejímu množství (cca 1 kg). Pokud jde o druh trestu, byl jí uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v nikoli zanedbatelné výši. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. dubna 2002

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík