11 Tcu 53/2009
Datum rozhodnutí: 25.06.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 53/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 25. června 2009 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. s e do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. S. , rozsudkem Obvodového soudu ve Weidenu, Spolková republika Německo, ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. 3 Ls 12 Js 8126/07, a to pro trestný čin krádeže podle § 242 odst. 1, § 243 odst. 1 č. 1, § 53 trestního zákona Spolkové republiky Německo, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku a 6 (šesti) měsíců, a to se zahrnutím trestu uloženého mu trestním příkazem Obvodového soudu ve Schwandorfu, Spolková republika Německo, ze dne 31. srpna 2007, sp. zn. 2 Cs 111 Js 8109/07.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu ve Weidenu, Spolková republika Německo, jenž nabyl právní moci dne 12. srpna 2008, byl J. S. uznán vinným trestným činem krádeže podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Spolkové republiky Německo. Za to mu byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců, a to se zahrnutím trestu z dřívějšího trestního příkazu Obvodového soudu ve Schwandorfu, Spolková republika Německo.

Podle zjištění cizozemského soudu se odsouzený dopustil trestné činnosti v podstatě tak, že:

- dne 6. července 2007 v době mezi 3.00 hod a 8.45 hod ráno ve W. , Spolková republika Německo, v O. B. , vnikl do zde zaparkovaného servisního vozidla společnosti T. , značky M. S. , a to tak, že vypáčil okno, a následně z něj odcizil digitální kameru značky C. P. S. , analogový ohmetr E. , kabelový digitální multimetr, dva zkušební telefony, dva nastřelovače, špičaté kleště, tři šroubováky, držák pro bit drážkovací systém a boční břit, vše přibližně v hodnotě 2.900 EUR,

- dne 6. července 2007 v době mezi 3.00 hod a 8.45 hod ráno ve W. , Spolková republika Německo, v O. B. , vnikl do zde zaparkovaného osobního vozidla značky A. , a to tak, že vypáčil pravé boční okénko, a následně z něj odcizil mobilní navigační systém značky B. H. s příslušenstvím, sluneční brýle a dálkové ovládání k rádiu, vše přibližně v hodnotě 250 EUR, na vozidle přitom odsouzený způsobil škodu přibližně ve výši 8.000 EUR,

- v době od 17.00 hod dne 5. července 2007 do 8.50 hod dne 6. července 2007, ve V. , Spolková republika Německo, ve S. , vnikl do zde zaparkovaného osobního vozidla značky O. , a to tak, že vypáčil pravé boční okénko, a následně z něj odcizil mobilní navigační přístroj značky B. H. s příslušenstvím přibližně v hodnotě 700 EUR.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše označeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky /trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) a b), odst. 2 tr. zák. a trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák./.Podmínka oboustranné trestnosti činu je dále splněna i v případě trestného činu z trestního příkazu Obvodového soudu ve S. , Spolková republika Německo, ze dne 31. 8. 2007, sp. zn. 2 Cs 111 Js 8109/07, jenž také vykazuje znaky trestných činů podle právního řádu České republiky /trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) a b) tr. zák. a trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák./. Odsouzený se jej dopustil v podstatě tím, že dne 1. července 2007 v době od 1.00 hod do 3.00 hod ráno, ve S. , Spolková republika Německo, na parkovišti u obchodního centra W. , vnikl pomocí šroubováku do zde zaparkovaného osobního vozidla značky F. , a následně z něj odcizil navigační přístroj značky M. v hodnotě 300 EUR, a na vozidle přitom způsobil škodu ve výši 1.000 EUR. Tím jsou tedy splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. S. se opakovaně dopustil závažné majetkové trestné činnosti, kterou způsobil škodu na cizím majetku. Nebezpečnost jeho jednání je rovněž zvyšována způsobem provedení činu, tj. vloupáním. Odsouzený tedy jednal v takovém rozsahu, pro který lze tuto jeho činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona.

Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již poměrně nezanedbatelný nepodmíněný trest odnětí svobody. V tomto směru přitom zaznamenání cizozemského odsouzení nebrání ani ta skutečnost, že odsouzenému byl dřívějším trestním příkazem Obvodového soudu ve S. , Spolková republika Německo, ze dne 31. 8. 2007, sp. zn. 2 Cs 111 Js 8109/07, uložen trest podmíněný, neboť pokud jde o druh a závažnost uloženého trestu, Nejvyšší soud posuzuje naplnění těchto podmínek ve vztahu ke konečnému (celkovému) trestu, který byl odsouzenému uložen, tj. v posuzovaném případě k trestu uloženému rozsudkem Obvodového soudu ve Weidenu, Spolková republika Německo, ze dne 12. 8. 2008, sp. zn. 3 Ls 12 Js 8126/07 (tj. k trestu odnětí svobody v trvání jednoho a půl roku), nikoliv ve vztahu k jednotlivým zahrnutým trestům.

Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. června 2009

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík