11 Tcu 52/2013
Datum rozhodnutí: 27.03.2013
Dotčené předpisy: § 431 odst. 2 tr. ř.11 Tcu 52/2013-18

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky projednal dne 27. března 2013 v neveřejném zasedání podnět Ministerstva spravedlnosti České republiky ve věci právní pomoci pro Úřad vyšetřujícího soudce v soudní oblasti Noord Hollad p/a IRC Noordwest Midden Nederland, č. soudního vyšetřování 09/842, Nizozemí, v trestní věci občana Nizozemí, obviněného P. F. M., a rozhodl t a k t o :

Podle § 431 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, se k vykonání všech úkonů právní pomoci u r č u j e Obvodní soud pro Prahu 5.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti České republiky se obrátilo na Nejvyšší soud České republiky se žádostí o vydání rozhodnutí podle ust. § 431 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, (dále jen tr. ř. ), jejímž předmětem je žádost nizozemského justičního orgánu o zprostředkování poskytnutí právní pomoci, a to dožádání Úřadu vyšetřujícího soudce v oblasti Noord Holland, Haarlem, Nizozemí, o provedení výslechu svědků prostřednictvím videokonference pro účely trestního řízení vedeného proti obviněnému P. F. M. Konkrétně se jedná o provedení výslechu tří osob, občanů České republiky, a to P. K., D. K., a T. B.

Z ustanovení § 431 odst. 2 věty první tr. ř. vyplývá, že je-li k provedení dožádání současně příslušných více soudů, může na podnět ministerstva spravedlnosti soud, který je nejblíže společně nadřízen soudům, které by jinak byly k vykonání těchto úkonů příslušné, určit příslušnost některého z nich k vykonání všech nebo některých úkonů právní pomoci.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že v posuzované věci jsou příslušné tři soudy, a to Okresní soud v Karviné, Obvodní soud pro Prahu 6 a Obvodní soud po Prahu 5. Jejich věcná příslušnost je založena tím, že obviněný je stíhán pro trestný čin obchodování s lidmi podle čl. 273f nizozemského tr. zákona s trestní sazbou do osmi let, který odpovídá skutku, jenž vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky, a to trestného činu kuplířství podle § 189 tr. zákoníku. Pokud jde o místní příslušnost, s ohledem na to, že dva ze tří svědků mají své bydliště v Praze, jeví se z důvodu rychlosti, lepší koordinace ve vztahu k nizozemskému orgánu i procesní ekonomie vhodné, aby realizaci dožádání zajistil jeden soud. Proto Nejvyšší soud podle § 431 odst. 2 tr. ř. určil k vykonání všech úkonů právní pomoci v této věci jako příslušný soud Obvodní soud pro Prahu 5.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. března 2013
Předseda senátu:
JUDr. Antonín Draštík