11 Tcu 52/2012
Datum rozhodnutí: 17.04.2012
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 52/2012-29

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného L. T., a rozhodl v neveřejném zasedání dne 17. dubna 2012 podle § 422 tr. ř.
t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného L. T., státního občana Rumunska, územím České republiky ze Slovinska do Rumunska pro účely výkonu souhrnného trestu odnětí svobody v trvání čtyř let uloženého mu trestním rozsudkem č. 518 Obvodního soudu Bukurešť 6 ze dne 11. 8. 2011, sp. zn. 5640/303/2011, který nabyl právní moci dne12. 9. 2011, ve spojení s rozhodnutím Obvodního soudu Bukurešť 6 č. 1165 ze dne 25. 9. 2000, ve znění rozhodnutí Okresního soudu v Bukurešti č. 296 ze dne 1. 3. 2001 a rozhodnutím Obvodního soudu Bukurešť 1 č. 2358 ze dne 6. 11. 2006 ve znění rozhodnutí Odvolacího soudu v Bukurešti č. 1248 ze dne 29. 8. 2007, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 13 vydaného Obvodním soudem Bukurešť 6 dne 18. 10. 2011 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 13. 4. 2012.
II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo dne 13. 4. 2012 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu L. T., Rumunsko, státního občana Rumunska, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 13 vydaného Obvodním soudem Bukurešť 6 dne 18. 10. 2011 ze Slovinska k výkonu trestu odnětí svobody v trvání čtyř let v Rumunsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Trestné činnosti se předávaný L. T. dopustil tím, že se dne 13. 6. 2004 za pomoci další neidentifikované osoby dopustil krádeže potravinového zboží v supermarketu Carrefour Orhideea Supermarket (SC HIPROMA SA). Jmenované společnosti způsobil škodu ve výši 528.639 rumunských lei.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovinska do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného L. T. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 17. dubna 2012


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch