11 Tcu 52/2008
Datum rozhodnutí: 11.12.2008
Dotčené předpisy:
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 11. prosince 2008 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občanů České republiky F. N. a O. P. rozsudkem Zemského soudu Krems a. d. Donau, Rakouská republika, ze dne 7. 2. 2008, sp. zn. 16 Hv 4/08d, a to pro zločin závažné výdělečné krádeže zčásti ve stádiu pokusu, zčásti spáchané vloupáním podle §§ 127, 128 odst. 1 bod 4, 129 bod 1, 130 první a čtvrtá alternativa, 15 rakouského tr. zákona, a pro přečin zadržování listin podle § 229 odst. 1 rakouského trestního zákona, k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců v případě obou odsouzených.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu Krems a. d. Donau, Rakouská republika, byli F. N. a O. P. uznáni vinnými trestnými činy závažné výdělečné krádeže zčásti ve stádiu pokusu, zčásti spáchané vloupáním a zadržování listin podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Rakouské republiky a odsouzeni každý k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzení dopustili podle zjištění jmenovaného soudu tím, že

I.

odcizili dále uvedeným osobám movité věci v hodnotě přesahující 3000 s úmyslem neoprávněně se obohatit a opakovaným pácháním činu si obstarat trvalý příjem, a to

A

1. ve F. S. A. mobilní telefon značky Nokia v hodnotě 80 ,

2. ve W. M. R. navigační přístroj značky Becker v hodnotě 349 , mobilní telefon značky Motorola v hodnotě 150 , hands-free zařízení značky Nokia v hodnotě 30 a sluneční brýle značky Ray Ban, včetně koženého pouzdra v hodnotě 135 ,

3. v K.

a) E. G. navigační přístroj s rádiem značky Blaupunkt v hodnotě 2 738,67 ,

b) K. F. autorádio s CD-přehrávačem značky Alpine v hodnotě 1 000 , i-Pod značky Apple v hodnotě 250 jakož i troje sluneční brýle v celkové hodnotě 250 ,

4. v St. P.

a) M. R. navigační přístroj značky Tom Tom v hodnotě 299 a dvě tenisové rakety značky Head v celkové hodnotě 250 ,

b) A. M. navigační přístroj značky Tevion v hodnotě 199 a hands-free zařízení značky Nokia v hodnotě 10 ,

c) S. N. mobilní telefon značky Nokia v hodnotě 200 ,

5. ve F. G. R. navigační přístroj značky Garming v hodnotě cca 400 , i-Pod v hodnotě 300 a digitální kameru v hodnotě 300 ,

B

vloupáním do jejich vozidel tak, že tato vypáčili speciálním nářadím,

1. a odcizili

a) v S. Ing. M. B. navigační přístroj značky Becker v hodnotě 349 ,

b) v A.

aa) M. P. navigační přístroj kombinovaný s rádiem značky Blaupunkt v hodnotě 2 000 a dálkové garážové ovládání v hodnotě 54 ,

bb) T. G. dálkové garážové ovládání v hodnotě 40 ,

cc) Mgr. M. S. digitální kameru značky Nixon v hodnotě 450 , navigační přístroj značky Becker v hodnotě 400 , jakož i sluneční brýle značky Ralph Lauren v hodnotě 280 ,

dd) osobám s dispozičním oprávněním firmy H. + R. A. GmbH navigační přístroj kombinovaný s rádiem značky Blaupunkt v hodnotě 2 083,50 , dálkové garážové ovládání v hodnotě 119 , laptop značky Siemens v hodnotě 1 815 , bezdrátovou myš v hodnotě 49,90 , USB-myš v hodnotě 19,90 , USB-Flash v hodnotě 79,90 a LED-kapesní svítilnu v hodnotě 29,90 ,

c) v St. P.

aa) W. B. autorádio značky Panasonic v hodnotě 160 a navigační přístroj značky Chicago v hodnotě 600 ,

bb) osobám s dispozičním oprávněním firmy G. A. GmbH navigační přístroj značky Becker v hodnotě 368,80 a černý pilotní kufr neznámé hodnoty,

d) v K.

aa) J. B. navigační přístroj značky Falk v hodnotě 230 a vícedílnou soupravu nástrčných klíčů v hodnotě cca 70 ,

bb) osobám s dispozičním oprávněním firmy C. C. T. GmbH navigační přístroj značky Ford v hodnotě 2 953,35 , včetně CD-disků pro Evropu v hodnotě 382 , palubní mapu v hodnotě 20 a střední opěrku hlavy v hodnotě 110,20 ,

e) v L. H. J. paměťové médium značky iPAQ v hodnotě 199 , hliníkový kufr na nářadí v hodnotě 70 , různé ruční nářadí v celkové hodnotě asi 519 , pánskou kabelku z hnědé kůže v hodnotě 70 a LED-pracovní lampu v hodnotě kolem 50 ,

f) ve F. E. G. autorádio značky JVC v hodnotě 200 a dvacet hudebních CD v hodnotě 200 ,

2. pokusili se odcizit v A. R. T. zpeněžitelnou kořist,

II.

listiny, jimiž nesměli disponovat, poháněni úmyslem, zabránit použít tyto v právním styku jako důkaz práva, právního poměru nebo skutečnosti, a to

A) ve W. cestovní pas a řidičský průkaz M. R.,

B) v A. cestovní pas Mgr. M. S.,

C) ve St. P. různé firemní podklady a firemní účty firmy G. A. GmbH,

D) v L. registrační kartu H. J.,

E) v K. registrační kartu firmy C. C. T. GmbH.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 11. 11. 2008, pod č. j. 2069/2008 MOT T/4, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzení F. N. a O. P. jsou občany České republiky, kteří byli odsouzeni cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák.). Z popisu skutku je přitom zřejmé, že jednání kvalifikované rakouským soudem jako přečin zadržování listin (bod II) bylo nedílnou součástí skutku a nelze je tedy oddělovat. Skutek by byl podle právních předpisů České republiky posouzen jako trestný čin krádeže bez ohledu na to, že náš právní řád neobsahuje skutkovou podstatu trestného činu zadržování listin ani žádného obdobného trestného činu. Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

Nejvyšší soud dále zkoumal, zda jsou splněny i podmínky materiální povahy a shledal přitom, že tomu tak je. Odsouzení se dopustili úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně vlastnického práva. Jednali přitom v takovém rozsahu (odcizili velké množství věcí), že již lze tuto jejich trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl odsouzeným uložen citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny. Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. prosince 2008

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch