11 Tcu 51/2011
Datum rozhodnutí: 23.06.2011
Dotčené předpisy: předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 51/2011-7

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání dne 23. června 2011 návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Zamítá se návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zaznamenání údajů do evidence Rejstříku trestů o odsouzení občana České republiky V.
Š. rozsudkem Obvodového soudu v Lipsku, Spolková republika Německo, ze dne 30. 5. 2006, sp. zn. 202 Ls 306 Js 44652/05.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu v Lipsku, Spolková republika Německo, jenž nabyl právní moci dne 30. května 2006, byl V. Š. uznán vinným trestným činem žhářství podle § 306a odst. 1 č. 1, odst. 2, § 223 odst. 1, § 224 odst. 1 č. 5, § 52 trestního zákona Spolkové republiky Německo a byl mu za to uložen trest odnětí svobody v trvání dvou roků a čtyř měsíců.

Podle zjištění cizozemského soudu se odsouzený dopustil trestné činnosti v podstatě tak, že dne 20. června 2005 v 21.55 hod. ve vězeňském prostoru Věznice Lipsko, Leinestrasse 111, Spolková republika Německo, zapálil pomocí plynového zapalovače postel a matraci z pěnové hmoty, od které se oheň rozšířil i na okno vězeňského prostoru. Hustý dým způsobil dýchací potíže čtyřem vězňům a zaměstnanci věznice, který oheň práškovým hasícím přístrojem hasil, tento byl následně hospitalizován a až do 20. července 2005 byl v pracovní neschopnosti. Na zařízení věznice způsobil odsouzený škodu přinejmenším ve výši 188 EUR.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 4. 3. 2011 pod sp. zn. 1314/2009 MOT T/7, podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že nejsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů. V posuzovaném případě Nejvyšší soud zjistil, že v dané věci již jednou rozhodl usnesením ze dne 26. 6. 2007, sp. zn. 11 Tcu 41/2007. Citovaným usnesením Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti vyhověl a rozhodl, že se údaje o shora citovaném odsouzení V. Š. do evidence Rejstříku trestů České republiky zaznamenají.
Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud nyní projednávanému návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky nevyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 23. června 2011 Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch