11 Tcu 50/2015
Datum rozhodnutí: 22.07.2015
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 50/2015 -18

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 22. července 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občanů České republiky T. B., a J. R., podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

I. Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení T. B. Zemským soudem Wiener Neustadt ze dne 16. 2. 2012, sp. zn. 49 Hv 2/12g, kterým byl uznán vinným ze spáchání trestného činu z části dokonané krádeže a z části pokusu o krádež za účelem obohacení podle § 127, § 130 první případ, § 15 rakouského tr. zákoníku, za který mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 16 (šestnácti) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

II. Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení J. R. Zemským soudem Wiener Neustadt ze dne 16. 2. 2012, sp. zn. 49 Hv 2/12g, kterým byl uznán vinným ze spáchání trestného činu z části dokonané krádeže a z části pokusu o krádež za účelem obohacení podle § 127, § 130 první případ, § 15 rakouského tr. zákoníku, za který mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 13 (třinácti) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :
Rozsudkem Zemského soudu Wiener Neustadt ze dne 16. 2. 2012, sp. zn. 49 Hv 2/12g, který nabyl právní moci dne téhož dne, byli oba jmenovaní obvinění uznáni vinným ze spáchání níže uvedených skutků a následně odsouzeni k trestu odnětí svobody T. B. v celkové výši 16 (šestnácti) měsíců a J. R. v celkové výměře 13 (třinácti) měsíců.

Podle skutkových zjištění bylo zjištěno, že dne 3. 1. 2012 ve V. :
a) T. B. odcizil:
. oprávněným osobám firmy Interspar 2 gameboye Nintendo 3 S a 1 mobilní telefon Nokia C5 v hodnotě 508,88 EUR,
. oprávněným osobám firmy Peek & Cloppenburg bundu v hodnotě 799,- EUR, 2 kalhoty v hodnotě 199,20 EUR, 2 černá trička v hodnotě 139,90 EUR a 2 zelená trička v hodnotě 119,90 EUR.
a téhož dne se pokusil odcizit:
. oprávněným osobám firmy Peek & Cloppenburg kabelku zn. Boss v hodnotě 349,- EUR, 2 páry ponožek v hodnotě 59,90 EUR a 4 trička v hodnotě 199,80 EUR.

b) J. R. přispíval k realizaci výše uvedených skutků tím, že T. B. svým osobním automobilem dovezl na místo činu, podle plánu byl připraven společně s ním a ukradenými věcmi ke společnému útěku. Současně při krádežích v obchodě firmy Peek & Cloppenburg při krádežích přímo spolupracoval. Oba pachatelé se těmito skutky hodlali nezákonně obohatit.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-403/2012-MOT-T/15 ze dne 29. 6. 2015 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 1. 7. 2015.

Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzení T. B. a J. R. jsou občany České republiky, kteří byli odsouzeni soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutků, vykazujícího znaky trestného činu i podle právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže § 205 tr. zákoníku). Závažnost předmětné trestné činnosti spočívá v tom, že odsouzení během jednoho dne zcizili zboží v celkové hodnotě 1766,88 EUR a dále se pokusili odcizit další zboží v celkové hodnotě 608,70 EUR. S tím koresponduje druh i výměra uloženého trestu odnětí svobody, který je zcela ve shodě s českou právní úpravou.

Protože jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedená odsouzení T. B. i J. R. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 22. července 2015
JUDr. Stanislav Rizman
předseda senátu