11 Tcu 50/2011
Datum rozhodnutí: 13.04.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 50/2011-8

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky projednal dne 13. dubna 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky M. P., rozsudkem Obvodového soudu v Ambergu, Spolková republika Německo, ze dne 17. prosince 2009, sp. zn. 2 Ls 111 Js 6116/09, a to pro trestný čin krádeže, trestný čin poškozování cizí věci a trestný čin počítačového podvodu podle § 242 odst. 1, § 243 odst. 1 věta 1, věta 2 č. 1 a 3, § 303 odst. 1, § 303c, § 263a odst. 1, § 25 odst. 2, § 52 a § 53 trestního zákona Spolkové republiky Německo, k trestu odnětí svobody v trvání 1 (jednoho) roku a 9 (devíti) měsíců .

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu v Ambergu, Spolková republika Německo, jenž nabyl právní moci dne 11. června 2010, byl M. P. uznán vinným trestným činem krádeže, trestný činem poškozování cizí věci a trestným činem počítačového podvodu podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Spolkové republiky Německo a byl mu za to uložen trest odnětí svobody v trvání jednoho roku a devíti měsíců.

Podle zjištění cizozemského soudu se odsouzený dopustil trestné činnosti v podstatě tak, že:

- dne 6. července 2009 přibližně v 19.00 hod. na parkovišti u hřbitova v H., N., Spolková republika Německo, společně s jinak odsouzeným P. K., kladivem rozbil přední postranní okénko zde stojícího osobního motorového vozidla značky Ford Focus, registrační značky .., a následně z něj odcizil kabelku, v níž se nacházela peněženka s finanční hotovostí ve výši 40,- EUR, karta zdravotního pojištění AOK, cestovní pas a EC-karta, čímž způsobil jednak věcnou škodu na vozidle ve výši 300,- EUR a jednak i škodu na odcizených věcech ve výši 200,- EUR,

- dne 6. července 2009 přibližně ve 20.00 hod. na parkovišti u rychlého občerstvení McDonalds u dálnice A9 na území obce G., Spolková republika Německo, společně s jinak odsouzeným P. K., pomocí blíže nezjištěného masivního nástroje, pravděpodobně kladiva, rozbil levé zadní postranní okénko zde stojícího osobního motorového vozidla značky Seat Leon, registrační značky ., a následně z něj odcizil koženou kabelku, v níž se nacházela peněženka s finanční hotovostí ve výši 40,- EUR, mobilní telefon značky Nokia, svazek klíčů, řidičský průkaz, osobní průkaz, průkaz sociálního pojištění a EC-karta, čímž způsobil jednak věcnou škodu ve výši 1 200,- EUR a jednak i škodu na odcizených věcech ve výši 360,- EUR,

- dne 7. července 2009 mezi 10.15 hod. a 13.15 hod. na státní silnici 2228 v úrovni 39.000 km na území obce K., Spolková republika Německo, společně s jinak odsouzeným P. K., pomocí blíže nezjištěného nástroje, rozbil postranní okénko u zde stojícího osobního motorového vozidla registrační značky . poškozené S. G., a následně z něj odcizil digitální kameru značky Nikon, která ležela na zadním sedadle a koženou tašku uloženou na místě spolujezdce, čímž způsobil jednak věcnou škodu ve výši 400,- EUR a jednak i škodu na odcizených věcech ve výši 200,- EUR,

- dne 7. července 2009 kolem 16.00 hod. ve V., Spolková republika Německo, společně s jinak odsouzeným P. K., pomocí kladiva rozbil levé zadní postranní okénko zde stojícího osobního motorového vozidla značky Ford Focus, registrační značky ., ve vlastnictví Deutsche Telecom AG, a následně z něj odcizil nylonovou tašku s oblečením a textiliemi, čímž způsobil jednak věcnou škodu ve výši 300,- EUR a jednak i škodu na odcizených věcech ve výši 80,- EUR,

- dne 3. července 2009 v blíže nezjištěné době a místě, společně s jinak odsouzeným P. K., se zmocnil bankovní EC-karty poškozeného G. P. vydané Raiffeisenbank Berching-Freystadt-Mühlhausen eG, pobočka Berching, Spolková republika Německo, bankovní směrovací číslo 760 694 49, k účtu č. .., a následně s ní ještě téhož dne v celkem pěti výběrech vyzvedl z bankomatu u spořitelny Mittelfranken Süd, Allersberg, Spolková republika Německo, a u bankomatu Raiffeisenbank am Rothsee, Allersberg, Spolková republika Německo, celkem 1 750,- EUR.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše označeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je státním občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky /trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku, trestný čin poškození cizí věci podle § 228 tr. zákoníku a trestný čin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 tr. zákoníku/. Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený M. P. se dopustil závažné majetkové trestné činnosti, kterou způsobil nemalou škodu na cizím majetku. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována i způsobem provedení činu, tj. vloupáním, jakož i tím, že se trestné činnosti dopustil v několika případech a naplnil zákonné znaky více trestných činů. Odsouzený jednal v rozsahu, pro který lze tuto jeho činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již poměrně nezanedbatelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. dubna 2011

Předseda senátu: JUDr. Antonín Draštík