11 Tcu 50/2010
Datum rozhodnutí: 09.06.2010
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 50/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunské republiky o povolení průvozu předávaného V. C . a rozhodl v neveřejném zasedání dne 9. června 2010 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

I. Povoluje se průvoz předávaného V. C., územím České republiky ze Slovinska do Rumunska pro účely výkonu trestu odnětí svobody v trvání sedmi let a šesti měsíců uloženého mu trestním rozsudkem č. 1597 Soudu v Galati ze dne 12. 10. 2009, sp. zn. 746/233/2009, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 11/2010, sp. zn. 746/233/2009, vydaného Soudem v Galati dne 8. 2. 2010 a žádosti Ministerstva spravedlnosti Rumunska ze dne 8. 6. 2010.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Rumunska podalo dne 8. 6. 2010 žádost datovanou dnem 7. 6. 2010 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu V. C., územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu č. 11/2010, sp. zn. 746/233/2009, vydaného Soudem v Galati dne 8. 2. 2010 ze Slovinska k výkonu (souhrnného) trestu odnětí svobody v trvání sedmi let a šesti měsíců v Rumunsku, a to leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Trestné činnosti se předávaný V. C. dopustil tím, že
1. dne 10. 7. 2006 jako obviněný ve věci sp. zn. 2605/44/2006 vedené u Odvolacího soudu v Galati urazil a vyhrožoval poškozenému H. L., členovi poroty,
2. dne 10. 7. 2006 jako obviněný ve věci sp. zn. 2605/44/2006 vedené u Odvolacího soudu v Galati urazil a vyhrožoval poškozenému A. I., členovi poroty,
3. dne 10. 7. 2006 jako obviněný ve věci sp. zn. 2605/44/2006 vedené u Odvolacího soudu v Galati urazil a vyhrožoval poškozené M. T., člence poroty,
4. mezi 27. 11. 2003 a 14. 12. 2003 opakovaně a v součinnosti s dalšími osobami, z nichž některé byly nezletilé, ukradl na veřejném místě a během noci vloupáním do vozidel zboží vlastněné sedmi poškozenými a způsobil celkovou škodu ve výši 8417 RON (84,170,000 ROL), za tento čin byl odsouzen trestním rozsudkem Soudu v Galati č. 2432/30.11.2005, trest se následně stal součástí výše uvedeného trestu,
5. v noci z 5. na 6. 4. 2002 a 18. 4. 2002 opakovaně a v součinnosti s dalšími osobami ukradl na veřejném místě a během noci vloupáním zboží v celkové hodnotě 740 RON (7,400,00 ROL), za tento čin byl odsouzen trestním rozsudkem Soudu v Galati č. 388/06.02.2003, trest se následně stal součástí výše uvedeného trestu. Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání ze Slovinska do Rumunska za účelem výkonu trestu odnětí svobody. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného V. C. územím České republiky pro účely výkonu shora uvedeného trestu, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 9. června 2010


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch