11 Tcu 50/2009
Datum rozhodnutí: 02.06.2009
Dotčené předpisy:
11 Tcu 50/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Francouzské republiky o povolení průvozu předávaného I. M., státního občana Estonska, a rozhodl v neveřejném zasedání dne 2. června 2009 podle § 422 tr. ř. t a k t o :

Povoluje se průvoz předávaného I. M., státního občana Estonska, územím České republiky do Francie pro účely trestního stíhání pro trestný čin úmyslného ublížení na zdraví vyžadujícího pracovní neschopnost delší než 8 dnů podle čl. 222-11, 222 44, 222-45 a 222-47 francouzského trestního zákoníku, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Prokuraturou při Soudu vyšší instance v Créteil, Francie, dne 7. 5. 2009, a žádosti Francouzské republiky podané prostřednictvím Francouzského velvyslanectví v České republice ze dne 1. 6. 2009.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Francouzská republika požádala dne 1. 6. 2009 prostřednictvím Francouzského velvyslanectví v České republice na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu I. M., státního občana Estonska, územím České republiky.

Průvoz se má uskutečnit v rámci předání jmenované osoby realizovaného na základě evropského zatýkacího rozkazu vydaného Prokuraturou při Soudu vyšší instance v Créteil, Francie, dne 7. 5. 2009, z Estonska k trestnímu stíhání ve Francii pro trestný čin úmyslného ublížení na zdraví vyžadujícího pracovní neschopnost delší než 8 dnů podle čl. 222-11, 222-44, 222-45 a 222-47 francouzského trestního zákoníku, za který předávanému hrozí maximální trest odnětí svobody v trvání tří let. Průvoz se má uskutečnit leteckou cestou s mezipřistáním v Praze.

Předávaný I. M. je podezřelý, že dne 4. 11. 2008 ve věznici F. způsobil těžké ublížení na zdraví spoluvězni jménem E. O. A. Způsobil mu zranění vyžadující hospitalizaci v nemocnici, postižený se nacházel v komatu do poloviny února 2009, následně byl převezen na neurologické oddělení. I. M. uznal, že se s postiženým dostal do konfliktu, tvrdil však, že jednal v sebeobraně.

Nejvyšší soud České republiky projednal předloženou žádost z hlediska splnění právních podmínek a náležitostí vyžadovaných vnitrostátní úpravou (§ 422 tr. ř.). Zjistil, že v posuzovaném případě jde o předání z Estonska do Francie za účelem trestního stíhání. Jak je zřejmé z výpisu z centrální evidence obyvatel, předávaná osoba není státním občanem České republiky a nemá ani na území České republiky trvalý pobyt.

Jelikož tedy nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu předávaného I. M. územím České republiky pro účely shora uvedeného trestního stíhání, vyhověl Nejvyšší soud České republiky citované žádosti a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Zároveň Nejvyšší soud České republiky rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu předávané osoby v době průvozu územím České republiky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. června 2009

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch