11 Tcu 50/2008
Datum rozhodnutí: 24.11.2008
Dotčené předpisy:
11 Tcu 50/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 24. listopadu 2008 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky F. S., roz. O., rozsudkem Zemského soudu v Linci, Republika Rakousko, ze dne 11. 10. 2007, sp. zn. 21 HV 171/07s, ve spojení s rozhodnutím Vrchního zemského soudu v Linci ze dne 12. 12. 2007, sp. zn. 9 Bs 400/07y, a to pro trestný čin krádeže vloupáním podle §§ 127, 129 bod 1 rakouského trestního zákoníku, k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Zemského soudu v Linci ze dne 11. 10. 2007 byl F. S. uznán vinným trestným činem krádeže vloupáním a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku.

Proti rozsudku podal F. S. odvolání, kterému rozhodnutím Vrchního zemského soudu v Linci ze dne 12. 12. 2007 nebylo vyhověno.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Zemského soudu v Linci tím, že dne 5. 9. 2007 v S., okres R., odcizil manželům A. M. a W. W. W. movité věci, a to různé nářadí, šperky a jiné hodnotné předměty denní potřeby, v hodnotě cca 1500 , a to vloupáním do jejich zahradní chaty, jakož i do jejich domu tak, že odtrhl uzavírací plech zahradní chaty, železnou tyčí, kterou tam našel, vylomil okenní mříž okénka na toaletu a následně rozbil okenní tabuli, pak okno otevřel a jím vstoupil do domu s úmyslem neoprávněně se obohatit přivlastněním si těchto cizích věcí.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dne 11. 11. 2008, pod č. j. 2076/2008 MOT T/5, podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouským soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený F. S. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený F. S. se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně vlastnického práva. Jednal přitom v takovém rozsahu (odcizil větší množství věcí, jejichž celková hodnota v přepočtu na české koruny výrazně přesahuje hranici škody nikoli malé podle § 89 odst. 11 tr. zák.), že již lze tuto jeho trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. listopadu 2008

Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch