11 Tcu 50/2004
Datum rozhodnutí: 27.02.2004
Dotčené předpisy:
11 Tcu 50/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 27. února 2004 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky F. K., rozsudkem Zemského soudu v Korneuburgu, Rakouská republika, ze dne 13. 3. 2003, sp. zn. 602 Hv 7/03f, a to pro trestný čin podle § 28 odst. 2 a 4 č.3 rakouského zákona o omamných prostředcích, k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Zemského soudu v Korneuburgu, Rakouská republika, ze dne 13. 3. 2003, sp. zn. 602 Hv 7/03f, jenž nabyl právní moci dne 17. 3. 2003, byl F. K. uznán vinným trestným činem podle § 28 odst. 2 a 4 č. 3 rakouského zákona o omamných prostředcích. Uvedeného trestného činu se podle zjištění soudu dopustil tím, že dne 31. 10. 2002 v rozporu s platnými předpisy dovezl při mezipřistání na letišti S. ve velkém množství, přesahujícím pětadvacetinásobně stanovený horní limit množství, 7.782,24 g konopné pryskyřice (hašiše) s čistým obsahem 1000+/- 270 g delta-9-THC, která byla ukryta ve dvojitém dně jeho kufru, a to s úmyslem dále tento omamný jed prodat ve Š. Za tento trestný čin mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání jednoho roku a šesti měsíců.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení rakouského soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.Podle § 4 odst. 1 zákona se do evidence Rejstříku trestů zaznamenávají údaje o odsouzení cizozemským soudem, jestliže o uznání rozsudku takového soudu rozhodl podle § 384a odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud České republiky. Podle § 4 odst. 2 zákona může však Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. F. K. se pro finanční prospěch dopustil ilegální přepravy většího množství omamné látky na území jiného státu. Jedná se o trestnou činnost, k jejímuž stíhání zavazují Českou republiku též mezinárodní smlouvy. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody již v nikoliv zanedbatelné délce. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. února 2004

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík