11 Tcu 50/2000
Datum rozhodnutí: 22.03.2002
Dotčené předpisy:
11 Tcu 50/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 22. března 2002 v neveřejném zasedání návrh obviněného F. M., na vydání rozhodnutí o vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení a rozhodl t a k t o :

Podle § 10 odst. 2 tr. ř. obviněný F. M., není vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení ohledně skutku spočívajícího podle sdělení obvinění vyšetřovatelem Policie ČR, Úřadu vyšetřování hlavního města Prahy ze dne 26. 7. 2000, v tom, že v přesně nezjištěné době si opatřil v úmyslu užívat je jako pravé, následující padělané doklady: diplomatický pas Kostarické republiky, průkaz totožnosti občana Kostarické republiky, kterými se opakovaně prokazoval při jednání s orgány Policie ČR, a odvolával se na diplomatickou imunitu plynoucí z předmětných dokladů, v němž je spatřován trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák.

O d ů v o d n ě n í :

Obviněnému F. M. bylo vyšetřovatelem Policie ČR Úřadu vyšetřování hl. m. Prahy podle § 160 odst. 1 tr. ř. sděleno obvinění pro trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák., kterého se měl dopustit tím, že si v přesně nezjištěné době opatřil, v úmyslu užívat je jako pravé, následující padělané doklady: diplomatický pas Kostarické republiky, průkaz totožnosti občana Kostarické republiky, kterými se opakovaně prokazoval při jednání s orgány Policie ČR, a odvolával se na diplomatickou imunitu plynoucí z předmětných dokladů.

Obviněný F. M. prostřednictvím svého obhájce podle § 10 odst. 2 tr. řádu podal k Nejvyššímu soudu návrh na vydání rozhodnutí, že je vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. Návrh odůvodnil tím, že v souvislosti s nabytím kostarického státního občanství byl pověřen obchodní misí jako obchodní atašé pro Ukrajinu, byl mu vystaven diplomatický pas, kterým se vykazuje pro účely uvedené mise a patří tedy k diplomatickému personálu republiky Kostarika pro zastupitelství na Ukrajině. Proto se na něho vztahuje Vídeňská úmluva o diplomatických stycích, jež byla vyhlášena pod číslem 157/1964 Sb., a to konkrétně čl. 40 této Úmluvy. Podle obviněného je zřejmé, že jako diplomatický zástupce Kostariky pro třetí zemi je podle § 10 odst. 1 tr. ř. a podle výše citované Úmluvy vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, neboť je osobou požívající imunit podle mezinárodního práva. S ohledem na to, že orgány činnými v trestním řízení tato imunita nebyla respektována navrhuje, aby Nejvyšší soud rozhodl tak, že obviněný F. M. je osobou požívající diplomatických imunit v rozsahu čl. 40 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a že je tedy vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení.

Na základě tohoto návrhu Nejvyšší soud podle § 10 odst. 2 tr. řádu přezkoumal všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení toho, zda obviněný F. M. je či není osobou vyňatou z pravomoci orgánů činných v trestním řízení ve vztahu k trestnímu stíhání pro výše popsaný skutek, a poté dospěl k závěru, že obviněný F. M. není osobou vyňatou z pravomoci orgánů činných v trestním řízení.

Tento závěr Nejvyššího soudu vyplývá ze zjištění učiněných na základě podkladů poskytnutých příslušnými orgány Kostarické republiky.

Podle protokolu o výslechu obviněného ze dne 29. 8. 2000 F. M. v podstatě uvedl, že v měsíci březnu 2000 v P. obdržel od kostarického diplomata C. F. diplomatický pas a průkaz totožnost občana Kostariky s tím, že má působit v diplomatických službách pro Kostarickou republiku na Ukrajině.

Ze sdělení Ministerstva vnitra, policie a veřejné bezpečnosti Kostarické republiky ovšem vyplývá, že toto ministerstvo nevydalo průkaz poradce žádnému občanovi jménem F. M. a F. M. nebyl nikdy jmenován k plnění nějakého typu mise v žádné zemi jménem kostarické vlády. Ze sdělení Ministerstva zahraničních věcí Kostarické republiky ze dne 17. 7. 2001 se podává, že obviněný F. M. neměl žádný pracovní poměr s tímto ministerstvem, ani nepředložil legitimní a zákonnou žádost, která by dovolila tomuto ministerstvu mu vydat oficiální doklad na jeho jméno a obviněný F. M. nebyl oficiálně jmenován k plnění žádné mise na Ukrajině. Podle sdělení Ministerstva zahraničních věcí Kostarické republiky ze dne 6. 11. 2000, diplomatický pas nebyl udělen žádné osobě vzhledem k tomu, že byl vydán jako anulovaný vzorek japonskému velvyslanectví v Kostarice. Ze sdělení Japonského velvyslanectví ze dne 13. 10. 2000, pak vyplývá, že kostarický diplomatický pas je jako zneplatněný uložen na zahraničním oddělení Ministerstva zahraničních věcí Japonska. Podle sdělení Generálního ředitelství registru obyvatel Kostarické republiky se obviněný F. M. neobjevuje jako naturalizovaný občan Kostariky v tomto registru a průkaz totožnosti nebyl přidělen žádné osobě a uvedené číslo průkazu neodpovídá žádnému dokladu vydanému tímto úřadem. Konečně pak podle sdělení Ministerstva vnitra a policie - generálního ředitelství přistěhovalectví a cizineckých záležitostí ze dne 9. 10. 2001, vyplývá, že obviněný F. M. není evidován v počítačovém systému tohoto úřadu jako jméno, na které by byl vydán cestovní pas, přičemž v době od roku 1995 do roku 2001 se v této evidenci neevidují migrační pohyby obviněného F. M.

Na základě výše uvedených skutečností je zřejmé, že v případě obviněného F. M. se nejedná o osobu, která by požívala výsad a imunit podle mezinárodního práva, neboť obviněný F. M. nebyl pověřen žádnou diplomatickou misí ze strany Kostarické republiky.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud rozhodl, že obviněný F. M. není vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení ohledně trestního stíhání pro výše popsaný skutek, v němž je spatřován trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák. (§ 10 odst. 2 tr. ř.).Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 22. března 2002

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík