11 Tcu 5/2014
Datum rozhodnutí: 28.01.2014
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 5/2014-9

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 28. ledna 2014 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení státního občana České republiky F. V. rozsudkem Obvodového soudu v Budyšíně (Bautzen) ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 40 Ls 340 Js 7702/12, Spolková republika Německo, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

O d ů v o d n ě n í :

Rozsudkem Obvodového soudu v Budyšíně (Bautzen), Spolková republika Německo ze dne 25. 9. 2012, sp. zn. 40 Ls 340 Js 7702/12, byl F. V., ohledně jehož osoby rozsudek nabyl právní moci dne 3. 10. 2012, uznán vinným trestnými činy krádeže a úmyslného ohrožení silničního provozu v jednočinném souběhu s ublížením na zdraví z nedbalosti a úmyslným ohrožením silničního provozu v jednočinném souběhu se čtyřmi jednočinnými případy ublížení na zdraví z nedbalosti, podle německého trestního zákona, a byl odsouzen k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 3 (tří) roků a 6 (šesti) měsíců. Rovněž mu byl na dobu 5 (pěti) let uložen zákaz řízení motorových vozidel.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se F. V. dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že ad 1) dne 23. 6. 2012 na základě společné dohody s M. N. a zvlášť stíhaným R. B., odcizili u pozemku v obci H. ve W. zde zaparkované, neuzamčené osobní vozidlo Škoda Octavia, r. z. ..., se zastrčeným zapalovacím klíčkem majitele M. R. tak, že odsouzený V. se posadil do vozidla a ujel, zatímco M. N. a R. B. zůstali v osobním vozidle VW Passat, r. z. ..., odcizeném několik hodin předtím v B. na ul. U., kterým poté všichni tři z B. přijeli do obce H. Pachatelé jednali v úmyslu vozidlo Škoda Octavia, které v tu dobu mělo pořizovací cenu 9.700,- eur odvézt do Čech a zde výhodně prodat. Odsouzený V., který byl nezaměstnaný a bez příjmu pak jednal v úmyslu si pácháním krádeží opatřovat nejen přechodný zdroj příjmů. Ad 2) Jakmile odsouzený N. asi 2 km za obcí H. nastoupil jako spolujezdec do vozidla Škoda Octavia řízeného F. V., pokračovali v jízdě směrem do České republiky v konvoji, přičemž odcizené vozidlo VW Passat řídil R. B., a to přesto, že si odsouzený F. V. byl vědom toho, že nevlastní potřebné řidičské oprávnění a nachází se pod vlivem omamných látek. Ad 2a ) Kolem 14.20 hod. v úseku obce C. (B 96) byli spatřeni policejní hlídkou, která je začala pronásledovat. Odsouzení, kteří si tohoto povšimli, se snažili ujet vysokou rychlostí (cca 180 km/h) po silnici S 106 směrem k nájezdu na dálnici v S., na který však v důsledku vysoké rychlosti netrefili a ujížděli po silnici S 100 směrem na K. V obci B. vjel odsouzený V. nesníženou rychlostí na červenou do staveniště s jednoproudou komunikací, kde došlo k boční kolizi s protijedoucím osobním vozidlem D. B., r. z. ..., jehož řidič K.-H. H., který se snažil zabránit přímému střetu, utrpěl v důsledku nehody zranění a na jeho vozidle, vznikla totální škoda (náklady na opravy 15.587,48 eur). Ad 2b ) Odsouzený V., který pokračoval ve svém útěku, krátce před křižovatkou S 100 na odbočce J.-C. začal rychlostí cca 140 km/h v levém jízdním pruhu předjíždět před ním jedoucí vozidla. Ačkoliv si byl vědom, že by jeho riskantní jízdou mohlo dojít k nehodě, nedbal osobního vozidla VW Polo, r. z. ..., odbočujícího doleva směrem na obec J., s nímž se prudce srazil, v důsledku čehož posádka vozu - tříleté děti N. a N. F., C. F. a řidič Ch. F. utrpěli středně těžká zranění. Na osobním vozidle VW Polo vznikla totální škoda (náklady na opravu 43.636,76 eur). Odcizené vozidlo Škoda Octavia po obou nehodách má již pouze hodnotu šrotu (náklady na opravu 26.894,- eur).

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisu vyplývá, že odsouzený F. V. je občanem České republiky, byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky (krádeže podle § 205 tr. zákoníku, ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zákoníku a ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou ovšem dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený F. V. se pro svůj majetkový prospěch dopustil jednání, kterým byla způsobena jiným osobám újma na zdraví a vysoká škoda na cizím majetku. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována i tím, že se této dopustil více útoky, a společně s dalšími osobami. Z obsahu spisového materiálu rovněž vyplývá, že byl nedávno ve Spolkové republice Německo již pro majetkovou trestnou činnost odsouzen. Pokud jde o druh uloženého trestu, odsouzenému byl uložen citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení F. V. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. ledna 2014
Předseda senátu: JUDr. Antonín Draštík