11 Tcu 5/2011
Datum rozhodnutí: 12.01.2011
Dotčené předpisy: § 422 tr. ř.11 Tcu 5/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 12. 1. 2011 v neveřejném zasedání žádost Ministerstva spravedlnosti Rumunska o povolení průvozu předávaného D. C. B. , přes území České republiky ze Slovinska do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 4 (čtyř) let a podle § 422 odst. 1 tr. řádu a čl. 16 Úmluvy o předávání odsouzených osob (publikované pod č. 553/1992 Sb.) t a k t o :

I. P o v o l u j e s e p r ů v o z předávaného D. C. B. , přes území České republiky ze Slovinska do Rumunské republiky, k výkonu trestu odnětí svobody v délce 4 (čtyř) let, uloženého mu rozhodnutím o trestu Oblastního soudu v Suceava č. 434, ze dne 5. 11. 2007, které bylo částečně zrušeno rozhodnutím Odvolacího soudu v Suceava č. 133, ze dne 17. 3. 2008.

II. Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena v e v a z b ě.

O d ů v o d n ě n í :


Ministerstvo spravedlnosti Rumunska požádalo žádostí ze dne 11. 1. 2011, pod sp. zn. 705/2008/11.1.2011 na základě čl. 25 Rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002, o Evropském zatýkacím rozkazu a postupech při předávání mezi členskými státy, o povolení průvozu rumunského státního občana D. C. B., přes území České republiky. Průvoz se uskuteční v rámci předání jmenovaného ze Slovinska do Rumunska s mezipřistáním v Praze dne 17. 1. 2011, za účelem výkonu zbylé části trestu odnětí svobody v délce trvání 3 let, 9 měsíců a 2 dnů.

Rumunská strana k žádosti doložila kopii Evropského zatýkacího rozkazu č. 187 ze dne 9. 6. 2008, vydaného Okresním soudem ve Vatra Dornei, Rumunsko, ze kterého plyne, že jmenovaný byl odsouzen pro spáchání trestného činu loupeže podle čl. 211 odst. 2 písm. b) a odst. 2 písm. a) trestního zákoníku a loupeže spáchané ve formě spolupachatelství podle čl. 26 trestního zákoníku společně s čl. 211 odst. 2 písm. b) a odst. 2 písm. a) trestního zákoníku Rumunska; a dále společně s čl. 74, 76 písm. b) trestního zákoníku Rumunska.

Tohoto trestného jednání se předávaný dopustil tím, že v noci ze dne 7. 1. na 8. 1. 2007 v S. poté, co tento čin dříve naplánoval, společně s dalšími čtyřmi osobami pod pohrůžkou násilí připravil poškozeného B. C. a C. A. o částku 1550 RON a o dva mobilní telefony.

Na základě předložené žádosti a Evropského zatýkacího rozkazu č. 187 ze dne 9. 6. 2008 vydaného Okresním soudem ve Vatra Dornei, Rumunsko, Nejvyšší soud konstatuje, že podmínky pro povolení průvozu předpokládané ust. § 422 odst. 1 tr. řádu jsou splněny, a proto průvoz předávané osoby povolil.

Po dobu průvozu bude předávaná osoba držena ve vazbě.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. ledna 2011

Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman