11 Tcu 49/2005
Datum rozhodnutí: 28.07.2005
Dotčené předpisy:
11 Tcu 49/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 28. července 2005 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. U., rozsudkem Obvodového soudu v Mnichově, Spolková republika Německo, ze dne 16. 5. 2002, sp. zn. 843 Ls 244 Js 201397/02, a to pro trestný čin krádeže ve čtyřech případech jako spolupachatel, v jednom z těchto případů pro pokus o krádež podle § 242, § 243 odst. 1 č. 1, § 22, § 23 odst. 1, § 53 německého trestního zákona, k trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a dvou měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu v Mnichově, Spolková republika Německo, byl J. U. uznán vinným trestným činem krádeže ve čtyřech případech jako spolupachatel, v jednom z těchto případů pro pokus o krádež podle § 242, § 243 odst. 1 č. 1, § 22, § 23 odst. 1, § 53 německého trestního zákona, a to v podstatě na základě zjištění, že dne 8. 1. 2002 společně s obviněným H. přicestoval osobním automobilem Ford Focus, české státní poznávací značky, do S. r. N., přičemž obviněný H. měl u sebe šest různých šroubováků, dva až tři provazy k otevírání osobních automobilů a úlomky ze zapalovacích svíček na rozbití automobilových oken a při vědomí jaký úmysl obviněný H. měl, poskytoval mu ve čtyřech případech služby hlídače, když obviněný H. se různými způsoby vloupal (převážně rozlomením zámku) do osobních automobilů zaparkovaných v E., v M. a jinde a odcizil z nich různé věci (např. fotoaparát, autorádio) v hodnotě minimálně 1.550,- EUR a 2.000,- DM a způsobil věcnou škodu na vozidlech ve výši nejméně 2.300,- EUR, přičemž v jednom případě nic neodcizil, protože na místě nenašel vhodné věci.

Za to mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání jednoho roku a dvou měsíců. Ve vztahu k J. U. rozsudek nabyl právní moci dne 1. 10. 2002.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše uvedeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají též údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky, a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 3 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 tr. zák.). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

V posuzované věci jsou dány ovšem i podmínky materiální povahy. Odsouzený J. U. se společně s další osobou dopustil závažné majetkové trestné činnosti. Společenská nebezpečnost jeho trestné činnosti je zvyšována způsobem provedení činu (vloupání), počtem útoků, jakož i tím, že se jednalo o předem naplánovanou a organizovanou trestnou činnost více osob. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody již v nikoliv zanedbatelné délce. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. července 2005

Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík