11 Tcu 48/2016
Datum rozhodnutí: 15.12.2016
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 48/2016 -22

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud projednal dne 15. 12. 2016 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky Š. R. , podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení obv. Š. R. rozsudkem Zemského soudu Leoben ze dne 8. 10. 2014, sp. zn. 10 Hv 95/14 p, kterým byl uznán vinným ze spáchání
. trestného činu obchodování s omamnými a psychotropními látkami částečně jako spolupachatel a dalších trestných činů podle § 28a odst. 1 první a třetí případ ve spojení s § 12 třetí případ rakouského tr. zákoníku,
. trestného činu nedovoleného zacházení s omamnými a psychotropními látkami podle § 27 odst. 1 č. 1 první až třetí, sedmý a osmý případ ve spojení s odst. 2 zák. o omamných a psychotropních látkách, částečně ve spojení s § 15 odst. 1 rakouského tr. zákoníku,
. trestného činu krádeže za účelem obstarávání obživy podle § 127, § 130 věta první rakouského tr. zákoníku,
. trestného činu křivé svědečné výpovědi podle § 288 odst. 1 rakouského tr. zákoníku,

za které mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let, hledí jako na odsouzení soudem České republiky .

Odůvodnění:
1. Rozsudkem Zemského soudu Leoben ze dne 8. 10. 2014, sp. zn. 10 Hv 95/14 p, který nabyl právní moci téhož dne, byl obv. Š. R. uznán vinným: v bodě I. ze spáchání trestného činu obchodování s omamnými a psychotropními látkami částečně jako spolupachatel podle § 28a odst. 1 případ první a třetí, ve spojení s § 12 třetí případ rakouského tr. zákoníku; v bodě II. ze spáchání nedovoleného zacházení s omamnými a psychotropními látkami, spáchaného částečně ve stadiu pokusu podle § 27 odst. 1 č. 1 první až třetí, sedmý a osmý případ ve spojení s odst. 2 zákona o omamných a psychotropních látkách, částečně ve spojení s § 15 odst. 1 rakouského tr. zákoníku; v bodě III. ze spáchání trestného činu krádeže za obstaráním obživy podle § 127, § 130 věta první rakouského tr. zákoníku; v bodě IV. ze spáchání trestného činu křivé svědečné výpovědi podle § 288 odst. 1 rakouského tr. zákoníku. Za to mu byl uložen podle § 130 rakouského tr. zákoníku nepodmíněný trest odnětí svobody ve výši 2 (dvou) let. Současně mu byl podle § 26 odst. 1 rakouského tr. zákoníku ve spojení s § 34 zákona o omamných a psychotropních látkách, byly zabaveny omamné a psychotropní látky. Podle § 19a odst. 1 rakouského tr. zákoníku byly také konfiskovány pomocné prostředky k výrobě omamné a psychotropní látky.

Podle skutkových zjištění tohoto soudu se obv. Š. R. (zkráceně řečeno):
I. v období od cca 5. 2. 2013 do 21. 1. 2014 A. dovezl částečně ve vědomé spolupráci s R. R., R. R. st., R. H. a Z. S., částečně sám a částečně prostřednictvím orgánů pošty, celkem nejméně 119,78 g pervitinu a nejméně 45 g marihuany, z toho 1. ve dvou případech zakoupil u neznámých nebo odděleně stíhaných obviněných nejméně 62,05 g pervitinu a nejméně 5 g marihuany a tyto omamné látky převezl přes hranice do Rakouska,
2. ve dvou případech nechal zaslat prostřednictvím D. P. a E. P. na území Rakouska minimálně 1 g pervitinu a nezjištěné množství marihuany, B. napomáhal při dovozu a vývozu celkem 56,73 g pervitinu a nejméně 40 g marihuany z České republiky do Rakouska, a to celkem v pěti případech, kdy poskytl finanční hotovost nebo zajistil spolufinancování odděleně stíhaným osobám, aby v České republice nakoupily u blíže nezjištěných dealerů metamfetamin nebo marihuanu, a pak tyto omamné látky převezly autem nebo vlakem do Rakouska; II. v období od cca 5. 2. 2013 do 21. 1. 2014 částečně ve vědomé součinnosti s R. R. st. a odděleně stíhaným B. W. a dalšími osobami se pokusil nabýt, nebo nabyl, pokusil se vyrobit nebo vyrobil, držel a dále přenechal omamné látky pervitin obsahující metamfetamin a marihuanu obsahující THC, a dále speed obsahující účinnou látku amfetamin a kokain, a to částečně pro svou spotřebu a částečně určenou k dalšímu prodeji, III. ve vědomé a zamýšlené součinnosti s R. R. st., R. H., Š. R. st. a dalšími osobami A. v období od cca 5. 2. 2013 do 30. 11. 2013 odcizil oprávněné firmě Baumax AG neznámý počet europalet v blíže nezjištěné celkové hodnotě,
B. v období do 1. 4. 2013 do 2. 12. 2013 odcizil P. A. minimálně 200 l nafty v celkové hodnotě 220 EUR, a to odsátím z firemních vozidel, které řídil R. R. st.
IV. dne 20. 5. 2014 v Leobenu bez ohledu na poučení dle § 157 dost. 1 č. 1 rakouského tr. řádu křivě vypovídal před soudem jako svědek při svém výslechu v trestní věci vedené proti B. W. pod sp. zn. 10 Hv 42/14v u Zemského soudu Leoben.

2. Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-185/2015-MOT-T/7 ze dne 22. 11. 2016 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 25. 11. 2016. 3. Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. 4. Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený Š. R. je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle právních předpisů České republiky (trestné činy nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku, krádeže podle § 205 tr. zákoníku, křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 tr. zákoníku).

5. Závažnost této trestné činnosti spočívá v tom, že obviněný se společně s dalšími osobami po dobu téměř jednoho roku zabýval nedovolenou výrobou a jiným nedovoleným zacházením (dealerstvím) s nebezpečnými omamnými látkami, a to kontinuálně a ve velmi závažných množstvích, navíc na území dvou evropských států. Mimo to se v témže období dopouštěl opakovaných krádeží za účelem obstarávání obživy. Nadto při projednávání trestné činnosti jednoho ze svých přátel se dopustil křivé výpovědi. S touto rozmanitou a závažnou trestnou činností koresponduje druh i výměra uloženého trestu odnětí svobody, který je zcela ve shodě s českou právní úpravou.

6. Protože jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení Š. R. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. 12. 2016
JUDr. Stanislav Rizman předseda senátu