11 Tcu 48/2014
Datum rozhodnutí: 30.07.2014
Dotčené předpisy: § 4a odst. 3 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 48/2014-13

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud projednal dne 30. července 2014 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občanky České republiky P. Š., rozsudkem Městského soudu v Kodani, Dánské království, ze dne 20. 4. 2011, sp. zn. AOK 0108-71282-000003-11, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.
O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Městského soudu v Kodani byla P. Š. uznána vinnou trestným činem podle § 191 odst. 2, odst. 1, část 1 trestního zákona Dánského království a § 3 odst. 1 a § 2 odst. 4 dánského zákona o omamných látkách a § 27 odst. 1, § 3, přílohy 1, list B, č. 37 dánské vyhlášky o omamných látkách a byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzená dopustila podle zjištění Městského soudu v Kodani tím, že dne 9. ledna 2011 kolem 22.00 hodin spolu s C. A. R. S. po předchozí domluvě dovezli nejméně 475 g kokainu ze Španělska do Dánska a při zadržení dne 11. ledna 2011 v hotelu Saga, C., K., měli u sebe 468,57 g kokainu.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Podle § 4a odst. 3 zákona Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzená P. Š. je občankou České republiky, která byla odsouzena soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 tr. zákoníku). Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzená se dopustila úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně před možným nebezpečím vyplývajícím z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Jednala přitom v takovém rozsahu (zejména pokud jde o množství látky), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl jí uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. července 2014


Předseda senátu:
JUDr. Karel Hasch