11 Tcu 48/2007
Datum rozhodnutí: 26.06.2007
Dotčené předpisy:
11 Tcu 48/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 26. června 2007 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. G., rozsudkem Obvodového soudu Norimberk, Spolková republika Německo, ze dne 4. 2. 1998, sp. zn. 63 Ls 604 Js 44735/97, pro trestný čin krádeže podle § 242, § 243 odst. 1 věta 2 č. 1, § 53 trestního zákona Spolkové republiky Německo, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) roků a 6 (šesti) měsíců, a to se zahrnutím trestu uloženého mu rozsudkem Obvodového soudu Chemnitz, Spolková republika Německo, ze dne 12. 8. 1997, sp. zn. 8 Ls 430 Js 17541/97.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Norimberk, Spolková republika Německo, jenž nabyl právní moci dne 4. února 1998, byl J. G. uznán vinným trestným činem krádeže podle shora uvedených ustanovení právních předpisů Spolkové republiky Německo a odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvou roků a šesti měsíců, a to se zahrnutím trestu uloženého mu předchozím rozsudkem Obvodového soudu Chemnitz.

Podle zjištění cizozemského soudu se odsouzený dopustil trestné činnosti v podstatě tak, že:

- v období od 20. září 1997 do 4. října 1997 vnikl do celkem sedmi soukromých objektů, mimo jiné též do rodinných domů, a to ve většině případů tak, že vylomil nebo rozbil skleněné výplně oken, v objektech přespal a následně z nich odcizil potraviny, dvě deky, ložní prádlo, různé oděvy, dalekohled, nůž, rádio, dláto, tenisové rakety a nalezenou finanční hotovost. Odsouzený tak způsobil škodu ve výši 1 150 DM na odcizených předmětech a škodu ve výši 4 070 DM na objektech a jejich zařízení.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky návrh na zapsání výše označeného odsouzení německého soudu do evidence Rejstříku trestů České republiky.

Nejvyšší soud České republiky věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Především je třeba uvést, že podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud České republiky na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutno připomenout, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je státním občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem, přičemž odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák., trestný čin porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1 tr. zák. a trestný čin poškozování cizí věci podle § 257 odst. 1 tr. zák.).

Podmínka oboustranné trestnosti činu byla Nejvyšším soudem shledána splněnou i ohledně trestné činnosti, pro kterou byl J. G. pravomocně odsouzen výše označeným rozsudkem Obvodového soudu Chemnitz, Spolková republika Německo, když v dřívější věci uložený trest byl zahrnut do celkového úhrnného trestu uloženého v nyní předložené věci. Trestná činnost obviněného spočívala v podstatě v tom, že v období od 7. března 1997 do 14. května 1997 na různých místech vnikl do šestnácti soukromých objektů a v jednom případě se o vniknutí pokusil, a to tak, že vylomil skleněné výplně oken, v objektech přespal a odcizil z nich potraviny, tabák, oděvy, stan, tři rádia, různé zahradní vybavení, plynový vařič, dvě řetězové pily a tyčovou kapesní svítilnu. Odsouzený tak způsobil škodu přinejmenším ve výši 1 810 DM na odcizených předmětech a škodu ve výši 1 800 DM na objektech a jejich zařízení.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy, nezbytné pro zaznamenání cizozemského odsouzení do evidence Rejstříku trestů. Odsouzený J. G. se opakovaně dopustil závažné majetkové trestné činnosti, kterou způsobil větší škodu na cizím majetku. Nebezpečnost jeho jednání je rovněž zvyšována způsobem provedení činu, tj. vloupáním. Odsouzený tedy jednal v rozsahu, pro který lze tuto jeho činnost označit za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen již poměrně citelný nepodmíněný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2007Předseda senátu:

JUDr. Antonín Draštík