11 Tcu 47/2000
Datum rozhodnutí: 28.06.2000
Dotčené předpisy:
11 Tcu 47/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky o povolení průvozu R. W., nar. 21. 11. 1964, t. č. ve vydávací vazbě na území Španělska, který má být vydán Španělskem k trestnímu stíhání do Slovenské republiky na základě zatýkacího rozkazu Okresního soudu v Bratislavě I ze dne 13. 6. 2000 sp. zn. 5 T 36/99, a rozhodl podle § 383c tr. ř., čl. 30 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech (uveřejněna pod č. 209/1993 Sb.) a čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání (uveř. pod č. 549/1992 Sb.) t a k t o:

P r ů v o z vydávané osoby R. W., nar. 21. 11. 1964, územím České republiky k trestnímu stíhání pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) trestního zákona Slovenské republiky, jehož se měl dopustit tím, že

- v přesně nezjištěné době dne 30. 10. 1991 v B. na základě ústní dohody o půjčce převzal od poškozeného Prof. MUDr. L. Š., DrSc. částku 400 000 Sk v hotovosti s tím, že peníze investuje do koupi nemovitosti v B., přičemž se zavázal se peníze poškozenému vrátit do 1. 9. 1992, a v přesně nezjištěné době dne 13. 12. 1991 převzal od poškozeného Prof. MUDr. L. Š., DrSc. na základě ústní dohody půjčce částku 6500 USD v hotovosti s tím, že tyto peníze opět investuje a poškozenému je vrátí do 1. 12. 1992, přičemž uvedené částky nepoužil na dojednaný účel, utratil je a poškozenému v dohodnutých lhůtách nevrátil, čímž Prof. MUDr. L. Š., DrSc. způsobil celkovou škodu ve výši 585 510 Sk,

- v době od 4. 8. 1993 do 22. 9. 1994 v B. převzal od poškozeného A. R. a A. R. částku v celkové výši 2 545 000 Sk v hotovosti, a to dne 4. 8. 1993 částku 500 000 Sk, dne 6. 8. 1993 částku 500 000 Sk v hotovosti, dne 15. 9. 1993 částku 225 000 v hotovosti, dne 20. 1. 1994 částku 610 Sk v hotovosti, dne 31. 5. 1994 částku 150 000 Sk v hotovosti, dne 3. 6. 1994 částku 250 000 Sk v hotovosti, dne 22. 9. 1994 částku 100 000 Sk a v dalším nezjištěném dni částku 210 000 Sk v hotovosti s tím, že za tyto peníze zrealizuje koupi stavebního pozemku a výstavbu rodinného domu pro poškozené, přičemž z uvedené částky použil 936 000 Sk na koupi zahrady pro poškozené a zbytek finančních prostředků si ponechal a použil pro vlastní potřebu, čímž způsobil poškozeným A. R. a A. R. škodu v celkové výši 1 542 000 Sk,

- naproti tomu, že věděl, že není jeho vlastníkem, nabídl poškozenému MUDr. R. S. odprodej bytu v S., kterého je nájemcem a dispoziční právo k němu má organizace H. v B., dne 15. 7. 1993 převzal od poškozeného v B. částku 150 000 Sk jako zálohu na jeho koupi a v listopadu 1993 uzavřel ohledně tohoto bytu dohodu o výměně bytu s Ing. V. P. a zálohu poškozenému nevrátil, čímž mu způsobil škodu 150 000 Sk, s e p o v o l u j e.

Po dobu průvozu bude vydávaná osoba držena ve vazbě.

O d ů v o d n ě n í :

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky požádalo na základě čl. 30 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech a čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání o povolení průvozu slovenského státního občana R. W. územím České republiky. Průvoz se má uskutečnit v rámci vydání obviněného ze Španělska do Slovenské republiky k trestnímu stíhání pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zák. Slovenské republiky, jehož se měl dopustit jednáními popsanými ve výroku tohoto usnesení. Na obviněného byl vydán Okresním soudem v Bratislavě I dne 13. 6. 2000 sp. zn. 5 T 36/99 zatýkací rozkaz.

Nejvyšší soud České republiky projednal žádost Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky z hlediska splnění právních podmínek citovaných mezinárodních smluv. Zjistil, že v posuzovaném případě jde o vydání k trestnímu stíhání pro trestný čin, který z hlediska právních řádů Slovenské republiky i České republiky splňuje podmínky pro povolení průvozu ve smyslu čl. 21 Evropské úmluvy o vydávání, ve znění výhrady České republiky. není promlčen ani podle právního řádu Slovenské republiky, ani podle právního řádu České republiky. Osoba, o jejíž vydání jde, není občanem České republiky.

Jelikož nebyly zjištěny žádné právní překážky, které by bránily povolení průvozu obviněného R. W. za účelem trestního stíhání ve Slovenské republice, Nejvyšší soud České republiky žádosti Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky vyhověl. Zároveň rozhodl o nutném opatření omezujícím osobní svobodu vydávané osoby v době průvozu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. června 2000Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch