11 Tcu 46/2011
Datum rozhodnutí: 23.03.2011
Dotčené předpisy: § 4 odst. 2 předpisu č. 269/1994Sb.11 Tcu 46/2011-6

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 23. března 2011 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4 odst. 2 zákona č. 269/1994 Sb. se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o odsouzení občana České republiky J. D. rozsudkem soudu pro mladistvé u Obvodního soudu Weiden v Horním Falcku, Spolková republika Německo, ze dne 16. 1. 2009, sp. zn. 4 Ls 13 Js 9268/08 jug., který nabyl právní moci téhož dne, a to pro trestný čin krádeže podle § 242 I, § 243 I věta 1, věta 2 bod 1, § 53 trestního zákona a § 17, 18 zákona o soudech pro mladistvé, Spolkové republiky Německo, k nepodmíněnému souhrnnému trestu odnětí svobody v délce trvání 1 (jednoho) roku a 3 (tří) měsíců.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedeným rozsudkem soudu pro mladistvé u Obvodního soudu Weiden v Horním Falcku, Spolková republika Německo, jenž nabyl právní moci dne 16. 1. 2009, byl J. D. uznán vinným trestným činem krádeže podle shora uvedených právních předpisů Spolkové republiky Německo a odsouzen k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku a tří měsíců.

Podle zjištění cizozemského soudu se odsouzený J. D. dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že již blíže nezjistitelný den mezi 22. 9. a 02. 10. 2008 vstoupil odsouzený v noční době oknem do provozní budovy poškozeného S. v M., F. S. a odcizil mosaznou desku a mosaznou hřídel v celkové hodnotě cca 1.000,00 euro. Tyto předměty následně prodal za 300,00 euro dále a výdělek použil k nákupu drogy. Odsouzený odcizil kromě toho ve zmíněném období z podniku poškozeného S., do kterého opětovně vstoupil, pocketbike v hodnotě cca 50,00 euro, který následně prodal dále za 30,00 euro.

Odsouzený J. D. byl již rozsudkem Obvodního soudu Weiden v Horním Falcku sp. zn. D 3508 4 Ls 13 Js 1405/08 ze dne 11. 4. 2008, který nabyl právní moci dne 11. 4. 2008, odsouzen za krádež ze dne 14. 1. 2008, k 9 měsícům trestu pro mladistvé, uložení veřejně prospěšných prací se zkušební dobou do 10. 04. 2010.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo podle § 4 odst. 2 zák. č. 269/1974 Sb., o Rejstříku trestů (dále jen zákon ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) návrh na zapsání výše označeného odsouzení německým soudem do evidence Rejstříku trestů České republiky. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 3. 3. 2011.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro zápis odsouzení cizozemským soudem do evidence Rejstříku trestů.

Podle § 4 odst. 2 zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodnout, že se do evidence Rejstříku trestů zaznamenají údaje o jiném odsouzení občana České republiky cizozemským soudem, jestliže se týká činu, který je trestným i podle právního řádu České republiky a zápis do evidence je odůvodněn závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen. Dále je nutné uvést, že pokud Nejvyšší soud rozhodne o zaznamenání údajů o odsouzení do evidence Rejstříku trestů, hledí se na takové odsouzení cizozemským soudem jako na odsouzení soudem České republiky (§ 4 odst. 4 zákona).

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4 odst. 2 zákona, neboť odsouzený J. D. je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle ust. § 205 tr. zákoníku). V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně především vlastnického práva. Jednal přitom v rozsahu a způsobem, kterým lze označit jeho trestnou činnost za závažnou ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Pokud jde o druh trestu, z povahy věci lze usoudit, že odsouzenému byl uložen trest odpovídající ustanovení § 4 odst. 2 zákona.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 23. března 2011
Předseda senátu:
JUDr. Stanislav Rizman